Liczba gości: 1011
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-30
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW W REJONIE WŁĄCZEŃ DRÓG POWIATOWYCH NR 1105G I NR 1153G NA ODCINKU OD KM 199+550 DO KM 200+ 350 W M. REBLINO
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW W REJONIE WŁĄCZEŃ DRÓG POWIATOWYCH NR 1105G I NR 1153G NA ODCINKU OD KM 199+550 DO KM 200+ 350 W M. REBLINO
Numer przetargu: ZP/32/Z-14/2010
Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 50 000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28.
Opłata (o ile dotyczy) 452,46 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w O/Gdańsku Rejonie w Słupsku przy ul. Sportowej 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA O/Gdańsku Rejonu w Słupsku, ul. Sportowa 28, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznychi/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen - St. Inspektor ds. Ewidencji Dróg.
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa - Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat, 20.05.2010 r. do godz. 12.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie
Cena: 1 971 381,48 PLN netto
Pod. VAT 22% 433 703,93 PLN
2 405 085,41 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 11.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 1 971 381,48 PLN netto
Pod. VAT 22% 433 703,93 PLN
2 405 085,41 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: 2 271 044,28 PLN netto
Pod. VAT 22% 499 629,74 PLN
2 770 674,02 PLN brutto
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj