Liczba gości: 948
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-16
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące skrzyżowania:
a) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. GNOJEWO W KM 350+100";
b) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. MIŁORADZ W KM 352+000";
c) "PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. CISY W KM 354+800".
Opis przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
PRZEBUDOWY TRZECH SKRZYŻOWAŃ
Numer przetargu: ZP/45/Z-15/2010
Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2010 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata (o ile dotyczy) 10,60 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w rejonie w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data: 24/06/2010 Godzina: 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów "DiM" Spólka z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 70
Cena: Cena ofertowa netto: 132 000,00 PLN
Podatek Vat 22%: 29 040,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 161 040,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 06/07/2010
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 132 000,00 PLN
Podatek Vat 22%: 29 040,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 161 040,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 405 000,00 PLN
Podatek Vat 22%: 89 100,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 494 100,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj