Liczba gości: 992
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie mostu nad rzeką Pogorzelicą w miejscowości Pogorzelice wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 6, w tym m. in. roboty w zakresie nawierzchni drogowych wraz z oznakowaniem.
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 W KM 249+871 NAD RZ. POGORZELICĄ W M. POGORZELICE WRAZ Z DOJAZDAMI W KM 249+810 ÷ 249+910.
Numer przetargu: ZP/43/Z-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 105 dni licząc od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 344,30 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Specjalista w Wydziale Mostów;
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.06.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLWAR S.A.
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk
Cena: Cena umowna netto: 515 161,61 PLN,
Podatek VAT 22 %: 113 335,55 PLN,
Cena umowna brutto 628 497,16 PLN.
Data udzielenia zamówienia: 09.07.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 515 161,61 PLN,
Podatek VAT 22 %: 113 335,55 PLN,
Cena brutto 628 497,16 PLN.
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 736 578,33 PLN
Podatek 22%VAT: 162 047,23 PLN
Cena brutto: 898 625,56PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj