Liczba gości: 818
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-22
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont dwóch mostów w m. Rytel w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 263+805 nad kanałem Brdy i w km 263+654 nad rzeką Brdą.
Zakres usług objętych zamówieniem:
1.W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą następujące elementy:
1.1.Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót następujących branż:
a)Nadzór robót mostowych,
b)Nadzór robót drogowych.
1.2.Nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego.
1.3. Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów (atesty, deklaracje, dopuszczenia).
1.4. Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót.
1.5. Odbiór końcowy.
2.Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie przedstawicielem Kierownika Projektu. Funkcję Kierownika Projektu pełnić będzie przedstawiciel GDDKiA Oddział w Gdańsku.
Opis przedmiotu zamówienia: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: REMONT DWÓCH MOSTÓW W M. RYTEL W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 W KM 263+805 NAD KANAŁEM BRDY I W KM 263+654 NAD RZEKĄ BRDĄ".
Numer przetargu: ZP/27/Z-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych, w tym 5 miesięcy na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 11,70 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Jarosław Szewel - Specjalista w Wydziale Mostów.
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 30.04.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIURO INŻYNIERII LĄDOWEJ AGARM RAFAŁ KIEDROWSKI
ul. Źródło Marii 34c
81-573 Gdynia
Cena: cena umowna netto 44 800,00 PLN,
podatek VAT 22 % 9 856,00 PLN,
cena umowna brutto 54 656,00 PLN,
Data udzielenia zamówienia: 18.05.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 44 800,00 PLN,
podatek VAT 22 % 9 856,00 PLN,
cena ofertowa brutto 54 656,00 PLN,
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 44 800,00 PLN,
podatek VAT 22 % 9 856,00 PLN,
cena ofertowa brutto 54 656,00 PLN,
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj