Liczba gości: 1051
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W NOWEJ SOLI
67-100 Nowa Sól
ul. Wojska Polskiego 100
telefon ( 068) 387 24 66
fax (068) 387 45 71
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych składowanego na Bazach Materiałowych w Krośnie Odrz., Raculi i Nowej Soli.
Łączna ilośc drewna - 48,30 m3. Cena brutto-3 580,12
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z12-418Z-01/2009
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: nie dotyczy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Cytrycka
tel. (068)387 24 66
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli
ul. Wojska Polskiego 100
67-100 Nowa Sól
pokój nr 4 - I piętro
do dnia 23.09.2009r. godz.8:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: brak
  Cena: brak
  Data udzielenia zamówienia: nie dotyczy
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: nie dotyczy
  Oferta z najwyższa ceną: nie dotyczy
  ecytrycka@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj