Liczba gości: 850
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
REJON W NOWEJ SOLI
UL.WOJSKA POLSKIEGO 100, 67-100 NOWA SÓL
telefon ( 48 68) 387-24-66
fax (48 68) 387-45-71
rdk4@zielona-gora.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zbycie skladników majątku ruchomego, tj. sprzętu techniczno - wojskowego wg załączników nr 1 i 2. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty na wybrane składniki majątku ruchomego wyszczególnione w załączniku nr 1. Sprzedający dopuszcza złożenie oferty jedynie na całość majątku ruchomego wyszczególnionego w załączniku nr 2.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie skladników majątku ruchomego
Numer przetargu: GDDKiA-O1/ZG-R2-284R/13/2010
Termin realizacji: W ciągu pięciu dni od dnia wpłaty ceny nabycia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Przemysław Siborowski, tel. 68 387-24-66
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100, 67- 100 Nowa Sól, pokój nr 4 w terminie do 22.03.2010r. do godz. 10.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: -
  Cena: -
  Data udzielenia zamówienia: -
  Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
  Oferta z najniższą ceną: -
  Oferta z najwyższa ceną: -
  rdk4@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj