Liczba gości: 786
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:
- sieci kanalizacji o średnicy przekrojów 200-500 mm wykopem otwartym o łącznej długości 244 m;
- bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji o średnicach od 200 mm do 300 mm opartej na technologii wprowadzenia do kanału elastycznego rękawa uszczelniającego nasączonego żywicą termoutwardzalną o łącznej długości 212 m;
- sieci kanalizacji metodą przewiertu sterowanego z wprowadzeniem docelowym rur stalowych osłonowych o średnicach od 250 mm do 400 mm o łącznej długości 70 m;
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i łącznej powierzchni 600 m².
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DROGI KRAJOWEJ NR 6 GOLENIÓW-GDYNIA-ŁĘGOWO W MIEJSCOWOŚCI RUMIA ODCINEK KM 306+400÷307+050
Numer przetargu: ZP/35/Z-12/2010
Termin realizacji: 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy z zastrzeżeniem, że roboty w obrębie jezdni drogi krajowej Nr 6 Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy jw.
Wadium: 15 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena najniższa 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 146,78 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 , 80-298 Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i merytorycznych -
Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
w sprawach procedury przetargowej -
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
20/05/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 24.05.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: Firmę Budowlano-Drogową ul. Hutnicza 35, 81-038 Gdynia cena netto: 571 250,21 PLN Podatek VAT: 125 675,05 PLN cena brutto: 696 925,26 PLN
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.,
  ul. Hutnicza 35,
  81-038 Gdynia
  Cena: Cena ofertowa netto 571 250,21 PLN
  Podatek Vat 125 675,05 PLN
  Cena ofertowa brutto 696 925,26 PLN
  Data udzielenia zamówienia: 01.06.2010 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto 571 250,21 PLN
  Podatek Vat 125 675,05 PLN
  Cena ofertowa brutto 696 925,26 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 665 450,00 PLN
  Podatek Vat 146 399,00 PLN
  Cena ofertowa brutto 811 849,00 PLN
  rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj