Liczba gości: 3067
Data wszczęcia postępowania: 2009-12-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, tel. (+48 85) 6645838, 6645839, fax. (+48 85) 6513783; 6526157
www.bialystok.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na:
Budowę drogi ekspresowej S - 61 Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S - 8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk) z podziałem na zadania:
A. Ostrów Mazowiecka - do Obwodnicy Łomży - dł. ok. 37 km
B. Obwodnica Łomży - dł. ok. 25 km.
C. Od Obwodnicy Łomży - Szczuczyn (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk) - dł. ok. 35 km.
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na:
Budowę drogi ekspresowej S - 61 Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S - 8) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk) z podziałem na zadania:
A.Ostrów Mazowiecka - do Obwodnicy Łomży - dł. ok. 37 km
B.Obwodnica Łomży - dł. ok. 25 km.
C.Od Obwodnicy Łomży - Szczuczyn (z wyłączeniem Obwodnicy Stawisk) - dł. ok. 35 km.
Numer przetargu: 21/DP/2009
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie 01.03.2010r. do 30.11.2010r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 68 000,00 zł ( sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych ).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a.pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
w BGK O/Białystok, nr 68 1130 1059 0017 3373 9920 0002,
b.poręczeniach bankowych;
c.poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d.gwarancjach bankowych;
e.gwarancjach ubezpieczeniowych;
f.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty "C" - 100% (100% = 100 pkt)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać ze strony internetowej, odebrać osobiście w GDDKiA O/BI w pokoju 214 w godzinach 7:30 - 15:30 lub na pisemny wniosek Wykonawcy zostanie wysłana pocztą-cena 30 PLN. Warunki i sposób płatności:
- w kasie GDDKiA O/BI, ul. Zwycięstwa 2, pokój 105,
- za zaliczeniem pocztowym
- przelewem na rachunek bankowy BGK O/Białystok 03 1130 1059 0017 3373 9920 0008
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Pana Bartłomieja Piotrowskiego tel.085 664 58 41 oraz Panią Annę Okulewicz tel. 085 6645837 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa nr 2, w pokoju nr 104, w terminie do 11.02.2010 roku, do godziny 9:50.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tebodin SAP - Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Cena: 3 980 006,00 zł w cenie podatek 22% VAT 717 706,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 19/03/2010r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Tebodin SAP - Projekt Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
3 980 006,00 zł w cenie podatek 22% VAT 717 706,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Scott Wilson Sp. z o.o.- Lider konsorcjum
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
Scott Wilson Ltd Wielka Brytania - Partner konsorcjum
7 076 000,00 zł w cenie podatek 22% VAT w wysokości 1 276 000,00 zł
aokulewicz@bialystok.gddkia.gov.pl drukuj