Liczba gości: 1051
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-10
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na remoncie sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Zamówienie zostało podzielone na części:
a) Część Nr 1 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę SCHMIDT";
b) Część Nr 2 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmę EPOKE";
c) Część Nr 3 "Remont sprzętu do zimowego utrzymania dróg wyprodukowanego przez firmy ACOMETIS, OZAMET, PHU DANROB, DOBROWOLSKI".
Opis przedmiotu zamówienia: REMONT SPRZĘTU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.
Numer przetargu: ZP/47/F-2/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby poszczególne Części zamówienia zostały zrealizowane w następujących terminach:
a) Część Nr 1 - 3 miesiące od daty podpisania umowy,
b) Część Nr 2 - 3 miesiące od daty podpisania umowy,
c) Część Nr 3 - 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych Części zamówienia:
Część Nr 1 - 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy),
Część Nr 2 - 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące),
Część Nr 3 - 2 000 PLN (słownie złotych: dwa tysiące).
Jeżeli Wykonawca składa oferty częściowe na więcej niż jedną Część, to wysokość wniesionego przez niego wadium powinna być równa sumie wysokości wadium tych Części, na które Wykonawca składa ofertę częściową.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty odpłatne: tak
Cena: 10,90 Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 21.07.2010 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część 1)
Schmidt Sp. z o.o.
ul. Skrajna 80 A
25-650 Kielce
Część 2)
EPOKE Sp. z o.o.
ul. Instalatorów 7 c
02-237 Warszawa
Częśc 3)
OZAMET Sp. z o.o.
ul. Sprzętowa 3c
10-467 Olsztyn
Cena: Częśc 1)
cena umowna netto 416 931,82 PLN,
podatek VAT 22 % 91 725,00 PLN,
cena umowna brutto 508 656,82 PLN
Część 2)
cena umowna netto 81 840,00 PLN,
podatek VAT 22 % 18 004,80 PLN,
cena umowna brutto 99 844,80 PLN
Część 3)
cena umowna netto 57 802,86 PLN,
podatek VAT 22 % 12 716,62 PLN,
cena umowna brutto 70 519,48 PLN
Data udzielenia zamówienia: 05.08.2010
Liczba otrzymanych ofert: Część 1) :1
Część 2): 1
Część 3): 1
Oferta z najniższą ceną: Częśc 1)
cena umowna netto 416 931,82 PLN,
podatek VAT 22 % 91 725,00 PLN,
cena umowna brutto 508 656,82 PLN
Część 2)
cena umowna netto 81 840,00 PLN,
podatek VAT 22 % 18 004,80 PLN,
cena umowna brutto 99 844,80 PLN
Część 3)
cena umowna netto 57 802,86 PLN,
podatek VAT 22 % 12 716,62 PLN,
cena umowna brutto 70 519,48 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Częśc 1)
cena umowna netto 416 931,82 PLN,
podatek VAT 22 % 91 725,00 PLN,
cena umowna brutto 508 656,82 PLN
Część 2)
cena umowna netto 81 840,00 PLN,
podatek VAT 22 % 18 004,80 PLN,
cena umowna brutto 99 844,80 PLN
Część 3)
cena umowna netto 57 802,86 PLN,
podatek VAT 22 % 12 716,62 PLN,
cena umowna brutto 70 519,48 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj