Liczba gości: 3036
Data wszczęcia postępowania: 2010-02-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89
10-083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Wykonanie: Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną, Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy międzynarodowej drogi ekspresowej nr 61 ("Via Baltica") na odcinku od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"
UWAGA: Pytania 19 z dnia 26.03.2010r.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie: Studium korytarzowego wraz z analizą wielokryterialną,
Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy międzynarodowej drogi ekspresowej nr 61 ("Via Baltica") na odcinku od węzła "Szczuczyn" do węzła "Szkocja"
UWAGA: Pytania 19 z dnia 26.03.2010r.
Numer przetargu: GDDKiA-O/OL-R2-P2-2814-02/10
Termin realizacji: do dnia 30 listopada 2011r.
Wadium: 28.000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można:
1) pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (bezpłatnie)
2) na pisemny wniosek Wykonawcy (zawierający nazwę firmy, adres oraz NIP):
- odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (400 PLN)
- otrzymać za zaliczeniem pocztowym (400 PLN)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach technicznych: mgr inż. Krystyna Szynkowska, tel. 089 521-28-07;
- w sprawach proceduralnych: inż. Iwona Bujak, tel. 089 521-28-81, fax 089 521-28-83
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Sekretariat - pok. 113 (I piętro); do dnia 25.03.2010r., do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ, działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu:
- składania ofert: do dnia 06.04.2010r. do godz. 11.00;
- otwarcia ofert: dnia 06.04.2010r. do godz. 11.15.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez KONSORCJUM FIRM: DHV POLSKA Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa - Lider; DHV BV Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort, Holandia - Partner, z ceną brutto: 1.509.140,00 zł. UZASADNIENIE W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjął jedno kryterium oceny ofert, tj. kryterium ceny. Po przeprowadzeniu ponownej oceny ofert najkorzystniejsza okazała się (uzyskała maksymalną ilość punktów - 100) Oferta nr 8 złożona przez KONSORCJUM FIRM: DHV POLSKA Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa - Lider; DHV BV Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort, Holandia - Partner. Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KONSORCJUM FIRM: DHV POLSKA Sp. z o.o. , ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa - Lider; DHV BV Laan 1914 35, 3818EX Amersfoort, Holandia - Partner
Cena: 1.509.140,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.07.2010r.
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: 1.509.140,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 3.653.900,00 zł brutto
ibujak@olsztyn.gddkia.gov.pl drukuj