Liczba gości: 975
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-28
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane zakresie układania chodników i asfaltowania.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA! PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.05.2010 R. DO GODZINY 10:00 PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 1 W MIEJSCOWOŚCI GNIEW OD KM 70+020 DO KM 70+600
Numer przetargu: ZP/31/Z-15/2010
Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 15 000 PLN (słownie piętnaście tysięcy 00/100 PLN)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon Tczew, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata - 39,80 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w rejonie w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein - Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data - 20/05/2010 r. godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew, pokój nr 13.
Data - 20/05/2010 r. godz. 10:00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DEKPOL Sp. z o.o.
83-251 Pinczyn, ul. Gajowa 31
Cena: Cena ofertowa netto: 364 744,36 PLN
Podatek Vat 22%: 80 243,76 PLN
Cena ofertowa brutto: 444 988,12 PLN
Data udzielenia zamówienia: 01/06/2010
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 364 744,36 PLN
Podatek Vat 22%: 80 243,76 PLN
Cena ofertowa brutto: 444 988,12 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 483 615,60 PLN
Podatek Vat 22%: 106 395,43 PLN
Cena ofertowa brutto: 590 011,03 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj