Liczba gości: 1598
Data wszczęcia postępowania: 2010-10-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Regon: 01751157500161 NIP 712-24-27-134
telefon 081 534-92-42
fax 081 534-92-39
Organizujący przetarg
Rejon w Międzyrzecu Podlaskim
Adres: Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 11a, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Tel. (0-83) 371-27-54, fax: (0-83) 371-44-16
REGON: 017511575-00161 NIP: 712-24-27-134
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 2 zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Woskrzenicach.
Drewno zakwalifikowane jako:
opałowe(129,19m3) i użytkowe (25,3m3)
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych w ciągu drogi krajowej nr 2 zgromadzonego na Obwodzie Drogowym w Woskrzenicach.
Drewno zakwalifikowane jako:
opałowe(129,19m3) i użytkowe (25,3m3)
Numer przetargu: GDDKiA-O/LU-Z-14-aj-1/ZD/2010
Wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000,00zł. (słownie: jeden tysiąc 00/100)

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu na konto Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
- BGK NR KONTA 40 1130 1206 0028 9129 2720 0007.
Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymogom, zostanie odrzucona.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena-100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej
www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:
P. Krzysztof Szkodziński - Kierownik Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim,
telefon kontaktowy - (0-83) 371-27-54.
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie GDDKiA O/Lublin Rejon w Międzyrzecu Podlaskim 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 11a, pokój nr 1 nie później niż do dnia 25.10.2010r. do godz. 09:50.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wpłynęła 1 oferta POLANO F.U.H. Piotr Michalik 20-844 Lublin ul. Braci Wieniawskich 3/21 Wartość oferty brutto 19 387,34zł.
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLANO F.U.H. Piotr Michalik 20-844 Lublin
  ul. Braci Wieniawskich 3/21
  Cena: 19 387,34zł. brutto
  Data udzielenia zamówienia: 28.10.2010r.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 19 387,34zł. brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 19 387,34zł. brutto
  drukuj