Liczba gości: 1728
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 190 fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2010 roku, samochodów osobowych kombi lub minivan, wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym, do przewozu pięciu osób. Przy zastosowaniu prawa opcji dostawa, w zależności od oferowanej ceny jednego samochodu, może się zwiększyć maksymalnie o 15 szt. Samochody muszą być wyposażone w silniki przystosowane do spalania biopaliw, zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Wieloletnim programie promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008 - 2014" przyjętym uchwałą Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. (M.P. z 2007 r. Nr 53, poz. 607).
Opis przedmiotu zamówienia: DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH KOMBI LUB MINIVAN
Numer przetargu: ZP/50/F-2/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia 1 września 2010 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 24 grudnia 2010 r.
Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zwiększona ilość samochodów winna być dostarczona także w terminie do dnia 24 grudnia 2010 r.
Wadium: 100 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 8,50 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 16/08/2010 do godziny 12:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INTER AUTO Wiesław Siwek
Pękowice, ul. Jurajska 50B
32-087 Zielonki
Cena: Cena umowna netto: 7 644 119,51 PLN
Podatek VAT: 1 681 706,29 PLN
Cena umowna brutto: 9 325 825,80 PLN
Data udzielenia zamówienia: 22/09/2010
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa netto: 7 644 119,51 PLN
Podatek VAT: 1 681 706,29 PLN
Cena ofertowa brutto: 9 325 825,80 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto: 8 585 500,00 PLN
Podatek VAT: 1 888 810,00 PLN
Cena ofertowa brutto: 10 474 310,00 PLN
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj