Liczba gości: 1172
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon Lubartów ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
Regon: 01751157500161 NIP 712-24-27-134
telefon 081 854 27 01
faks 081 855 24 58
Przedmiot zamówienia: Sprzedaz drewna opałowego (grubizna) y wycinki drzew w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 odc. Radzyń- Wisznice
60,33 m3
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego
Numer przetargu: GDDKiA-OL1/04/RLub
Termin realizacji: 08.02.2006 do 28.02.2006
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Raport szacunkowy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ewa Sochaczewska
tel. 0-81 854-27-01
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, Rejon Lubartów ul. Krańcowa 6
21-100 Lubartów
pokój nr 4 dnia 08.02.2006 godz. 10.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
lr_wzygal@lublin.gddkia.gov.pl drukuj