Liczba gości: 898
Data wszczęcia postępowania: 2010-03-31
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jak wyżej w pkt II.1.1), w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami; kontrola jakości materiałów; kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem; bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
Opis przedmiotu zamówienia: "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pt. Przebudowa drogi krajowej nr 25 z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 202 i drogą powiatową nr 2512 na odcinku od km 42+177 do km 42+607 w m. Rzeczenica"
Numer przetargu: ZP/21/R-1/2010
Termin realizacji: 5 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata (o ile dotyczy) 12,70 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.

SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania - Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 09/04/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:00
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejonowy Zarząd Inwestycji
Człuchów Sp. z o.o.
ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów
Cena: brutto 189 999,99 PLN
Data udzielenia zamówienia: 26.04.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: brutto 189 999,99 PLN
Oferta z najwyższa ceną: brutto 199 104,00 PLN
sekrestariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj