Liczba gości: 936
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-21
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul.Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:
- wykopów - 124 m³;
- profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego - 247 m²;
- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 111 m²;
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPA i grubości 15 cm - 136 m²;
- podbudowy z chudego betonu o grubości 20 cm - 118 m²;
- nawierzchni z kostki betonowej - 309 m²;
- bariery typu "uszy" - 42 mb;
- krawężnika betonowego 15x30 - 133 mb;
- mur oporowy z elementów prefabrykowanych w kształcie litery L o wymiarach 105x55x49 - 45,1 mb;
- wiata przystankowa wraz z montażem - 1 szt;
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą osłonową AROT Ø110 - 53 mb.
Opis przedmiotu zamówienia: "BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20 W MIEJSCOWOŚCI CHWASZCZYNO KM 310+560"
Numer przetargu: ZP/52/Z-12/2010
Termin realizacji: 45 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 2 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna do 06/07/2010, za cenę 88,80 PLN
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
07/07/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 09.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: ZOMBRUK Adam Płocki. ul. Pucka 21 84-240 Reda cena netto: 62 954,94 PLN Podatek VAT: 13 850,09 PLN cena brutto: 76 805,03 PLN
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZOMBRUK Adam Płocki.
  ul. Pucka 21
  84-240 Reda
  Cena: cena netto: 62 954,94 PLN
  Podatek VAT: 13 850,09 PLN
  cena brutto: 76 805,03 PLN
  Data udzielenia zamówienia: 13/07/2010 r.
  Liczba otrzymanych ofert: 5
  Oferta z najniższą ceną: cena netto: 62 954,94 PLN
  Podatek VAT: 13 850,09 PLN
  cena brutto: 76 805,03 PLN
  Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 111 126,02 PLN
  Podatek VAT: 24 447,72 PLN
  cena brutto: 135 573,74PLN
  rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj