Liczba gości: 839
Data wszczęcia postępowania: 2010-05-06
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Przebudowa ulic Dworcowej i Słowackiego w ciągu drogi krajowej nr 25, od km 62+820 do km 64+800 w Człuchowie, w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
Opis przedmiotu zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pt. Przebudowa ulic Dworcowej i Słowackiego w ciągu drogi krajowej nr 25, od km 62+820 do km 64+800 w Człuchowie
Numer przetargu: ZP/36/R-1/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 5 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót budowlanych, w tym 4 miesiące na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 21,60 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku przy ul. Subisława 5.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania - Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Magdalena Czechowska - Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 18/05/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 11:30
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o.
ul. Średnia 12
77-300 Człuchów
Cena: Cena netto 289 000,00 PLN
Podatek VAT 22% 63 580,00 PLN
Cena brutto 352 580,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 07.06.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena brutto 352 580,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto 352 580,00 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj