Liczba gości: 929
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-01
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
- wykonanie wykopów - 1 277 m3;;
- wykonanie nasypów - 928 m3;;
- wykonanie podbudowy z betonu C8/10(B10) - 447 m3;;
- układanie geowłókniny - 2 779 m2;;
- wykonanie umocnień z gabionów - 292 m3;;
- wykonanie okładzin z płyt yomb - 150 m2;;
- wykonanie okładzin z płyt meba - 504 m2;.
Opis przedmiotu zamówienia: LIKWIDACJA I ZABEZPIECZENIE OSUWISK ORAZ REMONT ODWODNIENIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7 W KM 1+320÷1+811 I W KM 2+500÷2+650
Numer przetargu: ZP/55/Z-12/2010
Termin realizacji: 90 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 13 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena najniższa 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 92,70 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 , 80-298 Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i merytorycznych -
Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
w sprawach procedury przetargowej -
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
16/07/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 22.07.2010 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz w Rejonie w Gdańsku. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych "REWERS" Spółka cywilna ul. Długa 23 84-214 Bożepole Wielkie cena netto: 603 285,04 PLN Podatek VAT: 132 722,71 PLN cena brutto: 736 007,75 PLN
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Robót Drogowych i Architektonicznych "RONDO" Sp. J. Marek Klonowski, ul. Olsztyńska 3, 80-734 Gdańsk
Cena: cena netto 603 285,04 PLN
podatek VAT 22% 132 722,71 PLN
cena brutto 736 007,75 PLN
Data udzielenia zamówienia: 28/07/2010
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena netto 603 285,04 PLN
podatek VAT 22% 132 722,71 PLN
cena brutto 736 007,75 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena netto 814 894,10 PLN
podatek VAT 22% 179 276,70 PLN
cena brutto 994 170,80 PLN
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj