Liczba gości: 1002
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH
i AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65 - 950 Zielona Góra
Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp.
ul Kostrzyńska 4a
95 72 284-46, 95 72 238-09
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wyciki drzew przydrożnych w ilości 100,82 m3 złożonego na Bazie Materiałowej w Strzelcach Kraj.
Cena brutto 9773.45 zł
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przydroznych-BM Strzelce Kraj
Numer przetargu: GDDKiA- O/ZG-Z11-418K/01/2010
Termin realizacji: nie dotyczy
Wadium: nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: nie dotyczy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): nie dotyczy
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Konieczna
95 72 284-46
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Gorzowie Wlkp
66-400 Gorzów Wlkp
ul. Kostrzyńska 4a
pokój nr 27
w terminie do 25.01.2010 godz. 15.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: nie dotyczy
Modyfikacja treści SIWZ: nie dotyczy
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: nie wpłyneła żadna oferta na zakup drewna
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: nie dotyczy
    Cena: nie dotyczy
    Data udzielenia zamówienia: nie dotyczy
    przetargi@zielona-gora.gddkia.gov.pl drukuj