Liczba gości: 1106
Data wszczęcia postępowania: 2010-07-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje:
1. Budowa chodnika w km 288+740,0 ÷ 288+977,3
a)wykonanie wykopów - 34 m3;;
b)wykonanie nasypów - 953 m3;;
c)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. - 775 m2;;
d)umocnienie skarp humusem - 937 m2;;
e)ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych - 77,5 m2;;
f)ustawienie krawężników na ławie betonowej - 242 m;
g)wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. grub. 6 cm szarej - 488 m2;;
h)wykonanie zjazdów - 270 m2;.
2. Budowa kanalizacji deszczowej w km 288+716,0 ÷ 288+986,0
a)ułożenie rur fi 200 mm - 42,7 m;
b)ułożenie rur fi 600 mm - 271,5 m;
c)wykonanie studzienek ściekowych - 9 szt.;
d)wykonanie studni rewizyjnych - 7 szt.
3. Przebudowa sieci TP SA.
a)ułożenie rur osłonowych na kable - 75m;
b)budowa nowych odcinków kabla miedzianego XzTKMX - 1 101 m.
4. Przebudowa rowu km 287+400 ÷ 288+740
a)wykonanie wykopów - 1 101 m3;;
b)umocnienie skarp humusem - 2 987 m2;;
c)ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych - 1 374 m;
d)umocnienie rowu płytkami chodnikowymi - 70 m2;;
e)umocnienie skarp korytkami żelbetowymi - 24,7 m2;;
f)umocnienie rowu faszyną - 1 026 m oraz geowłókniną - 2 052 m2;;
g)przełożenie kablowych linii telekomunikacyjnych - 969 m.
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA ODWODNIENIA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO OD KM 287+400 DO KM 289+050
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/69/Z-12/2010
Termin realizacji: do 30.10.2010 r.
Wadium: 20 000 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena najniższa 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 197,40 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 , 80-298 Gdańsk.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie Prowadzącego postępowanie GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku Nr 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i merytorycznych -
Zbigniew Wrzesiński - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
w sprawach procedury przetargowej -
Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Gdańsku, Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, sekretariat
16/08/2010, godzina 7:50
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia
Cena: cena ofertowa netto 1 583 876,26 PLN
podatek VAT 22% 348 452,78 PLN
cena ofertowa brutto 1 932 329,04 PLN
Data udzielenia zamówienia: 23/08/2010
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 1 583 876,26 PLN
podatek VAT 22% 348 452,78 PLN
cena ofertowa brutto 1 932 329,04 PLN
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 1 583 876,26 PLN
podatek VAT 22% 348 452,78 PLN
cena ofertowa brutto 1 932 329,04 PLN
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj