viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiADokumenty techniczne

Dokumenty techniczne

Dokumenty techniczne

 • WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - zobacz
  • Zmiana WT 1 Kruszywa 09.05.2016 - zobacz
 • WT 2 część I Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Mieszanki mineralno-asfaltowe - zobacz
  • WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych - zobacz
 • WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych - zobacz
 • WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych - zobacz
 • Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - zobacz

 

Ogólne Specyfikacje Techniczne

 • D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz, oraz pismo DTB z dnia 15.11.2018 dotyczące zmian zapisów D - 05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego - zobacz
 • D - 07.02.01 Znaki drogowe pionowe - zobacz
 • D - 08.01.01 Krawężniki betonowe - zobacz

 

Instrukcje

 • Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych Część I - Roboty drogowe - zobacz
 • Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej i wymagania - zobacz
 • Zalecenia projektowania i wbudowywania MMA WMA - zobacz
 • Instrukcja teksturowania górnej warstwy nawierzchni drogowej (grooving & grinding) - zobacz
 • Instrukcja wyznaczania charakterystyki porów powietrznych w odwiertach betonowych PB/0/18 - zobacz

Wytyczne projektów RID

Recykling:

Reaktywność kruszyw:

Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (opracowane przez Departament Technologii Budowy Dróg oraz Zespół do spraw Środowiska)

 

1. Zieleń - prace przygotowawcze:

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

D-01.02.01.a Ochrona istniejących drzew i krzewów w okresie budowy drogi

D-01.02.02.a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

 

2. Roboty ziemne

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne v02

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów v02

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów v02

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciężkiego sprzetu budowlanego v01

D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów v01

D-02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne

D-02.01.01D Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu przeciążającego v01

D-02.01.01E Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny dsm v01

D-02.01.01F Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting v01

D-02.01.01G Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe v01

D-02.01.01H Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe v01

D-02.01.01I Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe v01

D-02.01.01J Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA v01

 

4. Podbudowy:

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża v01

D-04.02.01 Warstwa odcinająca v01

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca v01

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej v01

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem v01

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem v01

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych v01

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy v01

 

5. Nawierzchnie:

D–05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego v01

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca v01

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna v01

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa podbudowy i wiążąca v01

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) v01

 

9. Zieleń drogowa - wykonanie i pielęgnacja:

D-09.01.01 Zieleń drogowa

 

13. Beton:

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich v02

 

Uwagi do załączonych wzorcowych WWiORB należy zgłaszać wyłącznie w formie załączonej tabeli  na adres e-mail: wwiorbDTB@gddkia.gov.pl