viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiAZamówienia publiczne rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
10.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/25/Z-4/2010
Zakres robót obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie płyty pomostu strefy przejazdowej mostu przez rz. Wisłę, w tym m. in. roboty w zakresie nawierzchni drogowych wraz z odwodnieniem i oznakowaniem.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/36/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Przebudowa ulic Dworcowej i Słowackiego w ciągu drogi krajowej nr 25, od km 62+820 do km 64+800 w Człuchowie, w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
06.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/37/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt. Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 20 na odcinku Bytów - Mądrzechowo od km 225+999 do km 228+969, w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, branży mostowej, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej, nadzór geodezyjny, nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego, nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów, kontrola obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót, administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.05.2010
Termin składania ofert:
ZP1/34/Z-11/2010
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ścieżek pieszo - rowerowych wzdłuż dróg krajowych nr 22 w m. Rychnowy i nr 25 w m. Ględowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.05.2010
Termin składania ofert:
ZP/35/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji o średnicy przekrojów 200-500 mm wykopem otwartym o łącznej długości 244 m; - bezwykopowej renowacji sieci kanalizacji o średnicach od 200 mm do 300 mm opartej na technologii wprowadzenia do kanału elastycznego rękawa uszczelniającego nasączonego żywicą termoutwardzalną o łącznej długości 212 m; - sieci kanalizacji metodą przewiertu sterowanego z wprowadzeniem docelowym rur stalowych osłonowych o średnicach od 250 mm do 400 mm o łącznej długości 70 m; - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i łącznej powierzchni 600 m².
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/29/R-1/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych, b) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; c Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; d) Usunięcie drzew i krzewów; e) Sadzenie drzew; f) Oznakowanie drogowe; g) Roboty odwadniające; h) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; i) Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; j) Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych; k) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, l) Urządzenia kolejowe, ł) Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych, m) Przepusty.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/32/Z-14/2010
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 6 - WYKONANIE LEWOSKRĘTÓW W REJONIE WŁĄCZEŃ DRÓG POWIATOWYCH NR 1105G I NR 1153G NA ODCINKU OD KM 199+550 DO KM 200+ 350 W M. REBLINO
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/30/R-1/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych, b) Roboty w zakresie usuwania gleby; c) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; d) Przepusty; e) Roboty odwadniające; f) Oznakowanie drogowe; g) Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; h) Roboty w zakresie chodników; i) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; j) Roboty budowlane w zakresie gazociągów; k) Roboty budowlane w zakresie telekomunikacji, l) Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego, ł) Usługa wycinania drzew, m) Roboty instalacyjne elektryczne, n) Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
28.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/31/Z-15/2010
Roboty budowlane zakresie układania chodników i asfaltowania.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/26/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w rejonie miasta Kwidzyna, na nowym przebiegu drogi krajowej Nr 90.W zakres inwestycji wchodzą następujące, główne elementy: (a) Budowa trasy głównej klasy GP o długości około 11,90 km wraz z obiektami inżynierskimi: - Mostem przez rz. Wisłę dł. 808,30 m (typu extradosed); - Trzema estakadami o łącznej długości 1033,65 m (144,40+479,65+409,60); - Mostem przez rz. Struga Młyńska dł. 25,0 m; - Mostem przez rz. Liwę dł. 51,65 m; - Wiaduktem gospodarczym dł. 31,0 m; - Trzema przejściami dla zwierząt ( dwa o dł. 15,24; jedno o dł. 14,30) (b) Przebudowa skrzyżowania z DK Nr 1 (na początku proj. odcinka); (c) Budowa 3 skrzyżowań skanalizowanych; (d) Budowa 2 skrzyżowań dwupoziomowych; (e) Budowa 1 ronda na końcu proj. odcinka; (f) Budowa 17 dróg lokalnych i dojazdowych o łącznej długości 9,15 km; (g) Przebudowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej; sieci gazowej; kanalizacji sanitarnej; sieci elektroenergetycznych; linii wysokiego napięcia; urządzeń teletechnicznych; (h) Budowa kanalizacji deszczowej; (i) Budowa oświetlenia drogowego z zasilaniem elektrycznym i sygnalizacja świetlna; (j) Budowa ekranów akustycznych; (k) Zieleń; (l) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu; (ł) Przebudowa ostrogi; (m) Uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
22.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/27/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont dwóch mostów w m. Rytel w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 263+805 nad kanałem Brdy i w km 263+654 nad rzeką Brdą. Zakres usług objętych zamówieniem: 1.W zakres usług objętych zamówieniem wchodzą następujące elementy: 1.1.Nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót następujących branż: a)Nadzór robót mostowych, b)Nadzór robót drogowych. 1.2.Nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego. 1.3. Nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów (atesty, deklaracje, dopuszczenia). 1.4. Administracja kontraktem, bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót. 1.5. Odbiór końcowy. 2.Inspektor Nadzoru inwestorskiego będzie przedstawicielem Kierownika Projektu. Funkcję Kierownika Projektu pełnić będzie przedstawiciel GDDKiA Oddział w Gdańsku.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
22.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/28/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest obsługa Generalnego Pomiaru Hałasu w 2010 roku na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA w województwie śląskim. W ramach zadania pomiary hałasu prowadzone będą metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie w przekrojach pomiarowych. W skład przekroju pomiarowego wchodzą dwa punkty pomiaru hałasu. W każdym z wyznaczonych przekrojów pomiarowych rejestrowane będzie także natężenie oraz struktura ruchu, prędkość pojazdów oraz warunki meteorologiczne. Niezależnie, w celu weryfikacji przeprowadzonych pomiarów akustycznych, należy również określić poziom hałasu w środowisku za pomocą metod obliczeniowych.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/24/Z-1/2010
Dyżurni Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 7 400 godzin dyżuru.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/23/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany uszkodzonych dylatacji na wyznaczonych obiektach mostowych w ciągu drogi nr 6 w km od 314+120 do 321+560 na odcinku Obwodnicy Trójmiasta.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/22/P-4/2010
Usługi polegają na wykonaniu ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych (łącznie z pracami ziemnymi) oraz opracowaniem wyników badań na dziewięciu stanowiskach, o łącznej powierzchni 469,5 ara. Stanowiska archeologiczne wyznaczono na podstawie wyprzedzających prac powierzchniowo-sondażowych, których wyniki zostały zatwierdzone przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Konieczność wykonania prac archeologicznych wynika z zakresu ochrony konserwatorskiej określonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Badania archeologiczne na przedmiotowej inwestycji należy wykonać w granicach pasa drogowego.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
08.04.2010
Termin składania ofert:
ZP/20/Z-4/2010
Zakres robót obejmuje: roboty budowlane polegające na remoncie dwóch mostów drogowych (z przystosowaniem ustroju nośnego mostu do klasy obciążeń: B - dla mostu nad kanałem Brdy, A - dla mostu nad rzeką Brdą), roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty ziemne, roboty drogowe, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
31.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/21/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania jak wyżej w pkt II.1.1), w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami; kontrola jakości materiałów; kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem; bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
30.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/19/Z-15/2010
Remont ze wzmocnieniem nawierzchni drogi krajowej Nr 55 na odcinku od km 64+015,20 do km 64+314,30 w miejscowości Kwidzyn
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
25.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/18/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie dwóch wypełnionych piaskiem barek w nurcie rzeki Wisły w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową przeprawy mostowej na Wiśle w okolicach Kwidzyna. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi: - zapewnienie dwóch barek wypełnionych piaskiem lub żwirem pełniących rolę sztucznych wyspy stanowiących miejsce rozrodu chronionych gatunków ptaków; - przyholowanie barek łącznie z zakotwiczeniem w wyznaczonym miejscu w nurcie rzeki Wisły, oraz odholowanie po realizacji przedmiotu zamówienia; - dozorowanie barek w okresie ich ustawiania; - utrzymanie barek w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ustawienia barek w nurcie rzeki.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
24.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/16/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy o roboty budowlane, która zawarta zostanie w wyniku odrębnego postępowania, której przedmiotem są roboty budowlane związane z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w rejonie miasta Kwidzyna, na nowym przebiegu drogi krajowej Nr 90, objętej również Kontraktem i stanowiącej dojazdy do mostu.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
24.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/17/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest budowa kładki dla pieszych w granicach pasa drogi krajowej Nr 7 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego mostu przez rz. Strzelniczkę w m. Lniska.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
19.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/15/R-1/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 25 z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 202 i drogą powiatową nr 2512 na odcinku od km 42+177 do km 42+607 w m. Rzeczenica; w tym: nadzór inwestorski nad wykonaniem zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami; kontrola jakości materiałów; kontrola obmiaru geodezyjnego robót, administracja kontraktem; bieżące i końcowe rozliczenie finansowe robót, odbiór końcowy i odbiór pogwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/13/R-1/2010
Zakres robót obejmuje: a) Roboty budowlane zakresie dróg krajowych, b) Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; c) Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych; d) Usługi wycinania drzew; e) Sadzenie drzew; f) Oznakowanie drogowe; g) Roboty odwadniające; h) Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania; i) Roboty instalacyjne elektryczne; j) Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych; k) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
16.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/14/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie dwóch wypełnionych piaskiem barek w nurcie rzeki Wisły w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową przeprawy mostowej na Wiśle w okolicach Kwidzyna. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi: - zapewnienie dwóch barek wypełnionych piaskiem lub żwirem pełniących rolę sztucznych wyspy stanowiących miejsce rozrodu chronionych gatunków ptaków; - przyholowanie barek łącznie z zakotwiczeniem w wyznaczonym miejscu w nurcie rzeki Wisły, oraz odholowanie po realizacji przedmiotu zamówienia; - dozorowanie barek w okresie ich ustawiania; - utrzymanie barek w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ustawienia barek w nurcie rzeki.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/12/P-4/2010
Zamówienie obejmuje: a) obmiar otworów, w których nastąpi wymiana stolarki drewnianej, b) wykonanie i dostawę stolarki drewnianej wyszczególnionej w Załączniku Nr 3 zawartym w SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia; c) wykucie z muru ościeżnic istniejącej stolarki drewnianej oraz parapetów wewnętrznych; d) wywóz i unieszkodliwienie powstałych odpadów; e) montaż nowej stolarki drewnianej wraz z parapetami wewnętrznymi; f) prace wykończeniowe.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
09.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/11/Z-12/2010
Zamówienie obejmuje ułożenie: - sieci kanalizacji deszczowej metodą przewiertu sterowanego o łącznej długości minimum 30 m; - sieci kanalizacji deszczowej wykopem otwartym o łącznej długości minimum 60 m; - chodnika z kostki brukowej betonowej o łącznej długości minimum 50 m.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
04.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/10/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie dwóch wypełnionych piaskiem barek w nurcie rzeki Wisły w ramach kompensacji przyrodniczej w związku z budową przeprawy mostowej na Wiśle w okolicach Kwidzyna. W zakres usług będących przedmiotem zamówienia wchodzi: - zapewnienie dwóch barek wypełnionych piaskiem lub żwirem pełniących rolę sztucznych wyspy stanowiących miejsce rozrodu chronionych gatunków ptaków; - przyholowanie barek łącznie z zakotwiczeniem w wyznaczonym miejscu w nurcie rzeki Wisły, oraz odholowanie po realizacji przedmiotu zamówienia; - dozorowanie barek w okresie ich ustawiania; - utrzymanie barek w dobrym stanie technicznym, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających ustawienia barek w nurcie rzeki.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
03.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/09/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.03.2010
Termin składania ofert:
ZP/08/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu prac geologicznych oraz hydrogeologicznych dla trasy Kaszubskiej oraz Obwodnic Kościerzyny i Malborka, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na realizację wykonania robót i badań geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
23.02.2010
Termin składania ofert:
ZP/07/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowa weryfikacja projektu wykonawczego i materiałów przetargowych na budowę mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90. Weryfikacja objęta przedmiotem zamówienia ma na celu potwierdzenie poprawności wykonanej dokumentacji projektowej, przedmiarów i kosztorysów ofertowych przed przekazaniem ich Wykonawcom, którzy będą brać udział w przetargu na roboty budowlane.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
11.02.2010
Termin składania ofert:
ZP/06/Z-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeszukania terenu pod budowę mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 na obecność niewybuchów i niewypałów wraz z ich likwidacją. W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy: a) Przeszukanie terenu objętego zamówieniem na obecność niewypałów i niewybuchów do głębokości 1,50 m wraz z niezbędnym karczowaniem krzaków i poszycia (wraz z ich załadunkiem i wywozem) na powierzchni około 6791 m2 w celu przeszukania miejsc niedostępnych. b) Przeszukanie terenu na obecność niewypałów i niewybuchów wraz z ich likwidacją do głębokości 6,0 m w obrysie fundamentów obiektów mostowych i przepustów oraz wykopów poniżej głębokości 1,5m, c) Przeszukanie koryta rzeki Wisły w obszarze linii zajętości terenu na obecność niewypałów i niewybuchów d) Likwidacja znalezionych niewypałów i niewybuchów.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.02.2010
Termin składania ofert:
ZP/05/P-3/2010
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych dla projektowanych obwodnic Kościerzyny i Malborka, z podziałem na następujące części zamówienia: Część Nr 1 "Obwodnica Kościerzyny", Część Nr 2 "Obwodnica Malborka".
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
03.02.2010
Termin składania ofert:
ZP/04/P-2/2010
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej pn.: "STUDIUM SIECIOWE, STUDIUM KORYTARZOWE ORAZ STUDIUM TECHNICZNO - EKONOMICZNO - ŚRODOWISKOWE WRAZ Z MATERIAŁAMI DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA BUDOWY OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ", w ramach której należy wykonać między innymi studium sieciowe, projekt studialny branży drogowej, mostowej, opracowania dotyczące ruchu drogowego, opracowania środowiskowe, opracowania ekonomiczne, studium geologiczne i hydrogeologiczne, studium wykonalności, materiały promocyjne, komputerową wizualizację wariantów trasy i przeprowadzić konsultacje społeczne. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów i udział w rozpowszechnieniu informacji wskazanych przez Zamawiającego na temat projektowanego zadania w ogólnodostępnych mediach: internet, radio, telewizja, prasa.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
02.02.2010
Termin składania ofert:
ZP/01/P-4/2010
Przedmiotem zamówienia jest obsługa Generalnego Pomiaru Hałasu w 2010 roku na drogach krajowych administrowanych przez GDDKIA, w podziale na następujące części: CZĘŚĆ NR 1 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie zachodnio-pomorskim oraz w województwie lubuskim, CZĘŚĆ NR 2 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie pomorskim oraz w województwie kujawsko-pomorskim, CZĘŚĆ NR 3 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie warmińsko-mazurskim oraz w województwie podlaskim, CZĘŚĆ NR 4 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie wielkopolskim, CZĘŚĆ NR 5 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie łódzkim oraz w województwie świętokrzyskim, CZĘŚĆ NR 6 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie mazowieckim, CZĘŚĆ NR 7 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie lubelskim, CZĘŚĆ NR 8 - Generalny pomiar hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie dolnośląskim oraz w województwie opolskim, CZĘŚĆ NR 9 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie śląskim, CZĘŚĆ NR 10 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie małopolskim, CZĘŚĆ NR 11 - Generalny Pomiar Hałasu przy drogach krajowych w roku 2010 w województwie podkarpackim. W ramach każdego z wymienionych zadań pomiary hałasu prowadzone będą metodą bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie w przekrojach pomiarowych. W skład przekroju pomiarowego wchodzą dwa punkty pomiaru hałasu. W każdym z wyznaczonych przekrojów pomiarowych rejestrowane będzie także natężenie oraz struktura ruchu, prędkość pojazdów oraz warunki meteorologiczne. Niezależnie, w celu weryfikacji przeprowadzonych pomiarów akustycznych, należy również określić poziom hałasu w środowisku za pomocą metod obliczeniowych.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/74/Z-14/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych z podziałem na 3 części zamówienia: a) CZĘŚĆ Nr 1 - "Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 22, 22c, 25 i 25b w miejscowości Człuchów"; b) CZĘŚĆ Nr 2 - "Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 1 w miejscowościach: Czarnin, Subkowy, Gręblin, Rudno, Lignowy"; c) CZĘŚĆ Nr 3 - "Zimowe utrzymanie chodników / ciągów pieszo-rowerowych w ciągu drogi krajowej nr 55 w miejscowościach: Gościszewo i Sztum".
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.12.2009 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 11.01.2010 0:00
Termin składania ofert:
ZP/72/Z-4/2009
Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa naukowo-technicznego i nadzoru naukowego, które okażą się niezbędne w trakcie realizacji obiektów mostowych w ramach budowy drogi ekspresowej S7 odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska).
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
10.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/71/Z-2/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na prowadzeniu automatycznych pomiarów ruchu w poniższych punktach sieci dróg krajowych województwa pomorskiego: - na drodze krajowej nr 1 w m. Miłobądz - stanowisko nr 5, - na drodze krajowej nr 7 w m. Kazimierzowo - stanowisko nr 6, - na drodze krajowej nr 6 w m. Kębłowo - stanowisko nr 28, - na drodze krajowej nr 20 w m. Miszewo - stanowisko nr 29, przy użyciu urządzeń Marksman660, w terminie od dnia 01 stycznia 2010 r. (lub od daty podpisania umowy) do dnia 31 grudnia 2013 r.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
08.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/73/R-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostaw oznaczonych nazwą DOSTAWA URZĄDZEŃ DO BADAŃ BETONÓW DLA LABORATORIÓW DROGOWYCH GDDKIA. Zamówienie obejmuje dostawę następujących urządzeń: 1.Szlifierka kątowa do przygotowania powierzchni betonu - szt. 3; 2.Młotek Schmidta - szt. 1; 3.Aparat pull-out - szt. 2; 4.Aparat pull-off - szt. 5.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
07.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/55/R-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy węzła Obwodnicy Trójmiasta (DK S6) z ulica Kartuską (DK 7) - węzła Karczemki w Gdańsku. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty w zakresie burzenia, roboty w zakresie ścieżek rowerowych, roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych i wiaduktów kolejowych, roboty budowlane w zakresie gazociągów, wycinanie drzew, sadzenie drzew, oznakowanie drogowe, roboty w zakresie budowy linii energetycznych, roboty sanitarne, urządzenia kolejowe, roboty inżynieryjne i budowlane, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, likwidację osuwisk, roboty hydrotechniczne.
roboty budowlane GDDKiA Gdańsk powyżej progów
02.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/70/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na przygotowaniu dokumentacji w celu wypłaty odszkodowań za zajęcia terenu w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska. Zakres prac objętych zamówieniem: 1. przygotowanie informacji dotyczącej czasowych zajęć terenu i dostarczenie jej właścicielom nieruchomości, 2. określenie granic i powierzeni czasowego zajęcia terenu, 3. wyznaczenie granic czasowego zajęcia w terenie i okazanie ich właścicielom, 4. inwentaryzacja terenu objętego czasowym zajęciem, 5. wycena odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości, 6. opracowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do czasowego zajęcia nieruchomości, 7. przekazanie właścicielowi nieruchomości po zakończeniu prac, 8. przygotowanie wniosków o ustanowienie służebności przesyłu, 9. oszacowanie odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności, 10. uzgodnienie z właścicielami nieruchomości w celu zawarcia umowy służebności, 11. opracowanie mapy służebności, 12. przygotowanie dokumentacji w celu rozwiązania umów najmu, dzierżawy lub użyczenia 13. wycena i nabywanie resztówek i gruntów zamiennych, 14. podziały nieruchomości, 15. przygotowanie dokumentacji w celu ujawnienia podziałów nieruchomości w ewidencji gruntów i księgach wieczystych, 16. przygotowanie dokumentacji w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz GDDKiA, 17. połączenie działek w obrębach ewidencyjnych, 18. wznowienie zniszczonych znaków granicznych, 19. odtworzenie zniszczonych znaków PD, 20. sporządzenie opinii w sprawie skarg i wniosków, 21. mapy i analizy, 22. uzupełnienie systemu informacji o nieruchomościach.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
01.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/68/P-4/2009
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ustawienia siatki wygrodzeniowej w ciągu drogi krajowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) na odcinku Osowa-Matarnia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
01.12.2009
Termin składania ofert:
ZP/69/P-3/2009
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na wykonaniu wszystkich czynności związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej pozyskania nieruchomości na terenie trzynastu powiatów województwa pomorskiego w związku z bieżącą działalnością Oddziału i dotyczy: 1. wznowienia znaków granicznych i rozgraniczenia nieruchomości, 2. podziałów nieruchomości, 3. nabywania prawa własności nieruchomości, 4. sporządzania opinii w sprawach skarg i wniosków, 5. sporządzenia map stanu władania, 6. opracowania map i zestawień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji, 7. opracowania map i dokumentów niezbędnych do czasowego zajęcia terenu i ustanowienia służebności, 8. wykonania map dla celów projektowych, 9. odszukanie punktów granicznych i stabilizacja PD, 10. innych prac związanych z bieżącą działalnością Oddziału, 11. uzupełniania systemu informacji o nieruchomościach. Zamówienie dotyczy powiatu gdańskiego, tczewskiego, starogardzkiego, lęborskiego, kościerskiego, wejherowskiego, kartuskiego, nowodworskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, m. Gdańsk i m. Gdynia.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
18.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/64/F-2/2009
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla GDDKiA Oddział w Gdańsku.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
17.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/66/Z-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Gdańsku w podziale na następujące części: CZĘŚĆ NR 1 - Obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na drogach krajowych w Rejonie w Człuchowie, CZĘŚĆ NR 2 - Obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na drogach krajowych w Rejonie w Gdańsku, CZĘŚĆ NR 3 - Obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na drogach krajowych w Rejonie w Kościerzynie, CZĘŚĆ NR 4 - Obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na drogach krajowych w Rejonie w Słupsku, CZĘŚĆ NR 5 - Obsługa Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 r. na drogach krajowych w Rejonie w Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk powyżej progów
13.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/65/Z-14/2009
Zimowe utrzymanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na terenie działania Rejonów w Człuchowie i Tczewie.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
05.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/60/P-4/2009
Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla ustawienia siatki wygrodzeniowej w ciągu drogi krajowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) na odcinku Osowa-Matarnia.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/62/Z-4/2009
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów na remonty i przebudowy obiektów mostowych na drogach krajowych GDDKiA Oddział w Gdańsku, z podziałem na 3 następujące części zamówienia: Część Nr 1: "Opracowanie projektu wykonawczego na remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 6 w km 249+871 nad rz. Pogorzelicą w m. POGORZELICE" Część Nr 2: "Opracowanie projektu wykonawczego na remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 21 w km 68+501 nad linią PKP w m. USTKA" Część Nr 3: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę mostu w ciągu drogi krajowej nr 55 w km 43+831 na rz. Postolińska Struga w m. Nowa Wieś"
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
02.11.2009
Termin składania ofert:
ZP/61/D-1/2009
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Zamówienie obejmuje zrealizowane dostawy bonów towarowych o nominale 50 PLN w ilości 1 977 sztuk.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
29.10.2009
Termin składania ofert:
ZP/53/Z-15/2009
Remont promu linowego WISŁA 867 dla odnowienia klasy żeglugowej.
usługi GDDKiA Gdańsk do progów unijnych
21.10.2009
Termin składania ofert:
ZP/58/F-2/2009
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego i remont wybranych pomieszczeń w budynku biurowym GDDKiA Oddział w Gdańsku oraz pomieszczenia mieszkalnego w budynku "Koszarki" w Przebrnie.
dostawy GDDKiA Gdańsk do progów unijnych