INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZjazdy

Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi

Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi

Udzielenie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu

 

I. Wymagania formalne

 

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi bądź jej pełnomocnika. W związku z powyższym wniosek może złożyć wyłącznie osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd bądź na podstawie pełnomocnictwa szczególnego jej pełnomocnik. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu obejmującego działkę przyległą do drogi krajowej zarządca drogi wypowiada się, w ramach współdziałania organów, na etapie ustalania   decyzji     o warunkach zabudowy dla planowanej na działce inwestycji. Wnioskodawca, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dot. zagospodarowania nieruchomości, występuje do zarządcy drogi krajowej o udzielenie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi krajowej projekt budowlany zjazdu.

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

tel. 41 34 574 31, fax 41 366 48 04

 

III. Obowiązujące opłaty skarbowe:

 

- za pełnomocnictwo - 17,00 zł, na konto Prezydenta Miasta Kielce (ING Bank Śląski, nr rachunku; 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000)

- za wydanie decyzji udzielającej zezwolenia - 82,00 zł, na konto Prezydenta m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wola (Bank Handlowy w Warszawie, nr rachunku: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045).

 

UWAGA !

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 – ze zm.) zwalniający z opłat skarbowych podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania w przypadku wniosków i zezwoleń dotyczących zjazdów do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

IV. Termin i sposób załatwienia wniosków

 

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

V. Informacje dodatkowe

 

Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Prowadzenie robót  w pasie drogowym jest możliwe po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wydawanej w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

 

VI. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

Dostępny na stronie www.gddkia.gov.pl  w przesuwnym pasku (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem  drogowym dróg krajowych (lp. 7).

 

VII. Remont istniejącego zjazdu

 

Stosowny wniosek właściciel (właściciele) nieruchomości, do której istnieje zjazd, winien wnieść do zarządcy drogi. We wniosku winien zostać wskazany m.in. zakres planowanych robót na zjeździe. Druk wniosku o remont istniejącego zjazdu do pobrania w linku zamieszczonym poniżej.