INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyZgłaszanie szkód z ubezpiecznia OC zarządcy drogi

20-04-2016

Zgłaszanie szkód z ubezpiecznia OC zarządcy drogi

Poniższa procedura dotyczy szkód powstałych w 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje umowa z nowym ubezpieczycielem, którym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. W ciągu kilku dni zamieścimy informację o nowej procedurze. 

   

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, w odniesieniu do szkód zgłoszonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania i administrowania drogami krajowymi województwa lubelskiego prowadzi działania w oparciu m. in. o art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r nr 204, poz.2086 z późn.zm.); art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) (Dz.U. z 2000r nr 98, poz.1071 z późn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r nr 43).

Ponadto informuje, że ubezpieczycielem GDDKiA Oddział w Lublinie jest Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group. Numer polisy to OC -F 007878 na rok 2017.

 

Zgłoszenie szkody

 

Szkodę można zgłosić:

  • Pisemnie drogą pocztową wysyłając poprawnie uzupełniony formularz zgłoszenia szkody wraz z załącznikami na adres Oddziału GDDKiA w Lublinie lub elektronicznie na stronie www.interrisk.pl.
  • Wysyłając wypełniony formularz „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl  (kontakt telefoniczny: 42-636-64-98 wew. 32).
  • Kontaktując się telefonicznie na numer Inter Risk S.A. Vienna Insurance Group (22) 212 20 20. – wówczas użytkownik drogi winien podać Ubezpieczycielowi nr polisy OC GDDKiA (OC -F 007878 na rok 2017). W tym przypadku użytkownik drogi może również liczyć na wyznaczenie likwidatora, który dokona oględzin oraz oszacowania szkody.
  • Zgłoszenie szkody można również złożyć osobiście w biurze podawczym GDDKiA Oddział w Lublinie pod adresem:

GDDKiA Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21

20-075 Lublin

 

Wymagane dokumenty

 

W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (dostępny również w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie).

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

  • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
  • miejsce oraz datę powstania szkody komunikacyjnej (wg kilometraża i strony drogi),
  • szkic z miejsca zdarzenia,
  • dane teleadresowe świadków,
  • kserokopie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz rejestracyjnego pojazdu,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (aparat z datownikiem).


Ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z odszkodowaniami prosimy kierować na adres e-mail: mbudzynski@gddkia.gov.pl lub dmazur@gddkia.gov.pl. Informacje można również uzyskać telefonicznie w godzinach urzędowania Oddziału GDDKiA tj. 7.30-15.30, pod nr telefonu: 81 744 19 81 lub 81 534 92 30.

 

Zgłoszenie zdarzenia na policję

 

Na etapie postępowania wyjaśniającego okoliczności zdarzenia Zarządca drogi występuje do Komendy Powiatowej Policji o przesłanie danych związanych z kolizją/zdarzeniem na drodze. W związku z powyższym pożądane jest niezwłoczne zgłoszenie przez poszkodowanego zdarzenia na Policję.

 

Etapy załatwienia sprawy

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że początkowym etapem procedury likwidacyjnej jest przyjęcie zgłoszenia roszczenia na druku zgłoszenia szkody złożonego osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa).

Bezpośrednio po zgłoszeniu GDDKIA Oddział w Lublinie dokonuje oceny zdarzenia w oparciu o zgromadzoną dokumentację i przekazuje ją do firmy ubezpieczeniowej z pominięciem kwestii odpowiedzialności za szkodę. W wypadku wystąpienia niezgodności w zgłoszeniu wzywa o uzupełnienie lub korektę informacji.

Kolejnym etapem jest  rozpatrzenie przez ubezpieczyciela przedłożonego wniosku w sprawie i ewentualnego uznania odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, nie dłużej niż przewidziany w terminie uwzględnionym w k.p.a.

Następnym etapem postępowania jest przekazanie przez ubezpieczyciela do wnioskodawcy (w formie pisemnej drogą pocztową) decyzji uznania bądź odmowy uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Ponadto informujemy, że do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Administratorem danych osobowych zgłaszającego szkodę jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia zgłaszającemu szkodę odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Zgłaszającemu szkodę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi.