INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyTryb postępowania

14-09-2009

Tryb postępowania

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

 

Art. 65 ustawy „Prawo o ruchu drogowym” stanowi że  zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Wniosek organizatora imprezy, zwanego dalej „organizatorem” zawierający:
    - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę, numer telefonu (faksu) organizatora;
    - określenie rodzaju i nazwy imprezy;
    - informacje o imprezie: miejsce i datę rozpoczęcia, przebieg, miejsce i datę zakończenia, przewidywaną liczbę uczestników;
   - wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy;
   - zgodę na przetwarzanie danych osobowych organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku;
    - podpis organizatora lub jego przedstawiciela/pełnomocnika.
  2. Załączniki do wniosku:
   a) szczegółowy regulamin imprezy określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
   b) wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
   c) program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
   d) plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy obejmujący:
    - listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
    - pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
    - rodzaj i ilość środków technicznych (w szczególności znaków, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, lin, taśm lub wstęg służących do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy, barier, płotków lub przegród służących do odgradzania miejsca imprezy),
   - rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, określone w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym
  z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
    - sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
    - oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
   - rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
   - organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy, a Policją w trakcie trwania imprezy,
   - sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania;
  e) Oświadczenie Organizatora o dokonaniu uzgodnień z Komendą Powiatową (Miejską) Policji
  i Służbami Ratownictwa Medycznego oraz Komendantem Straży Pożarnej.
  f) zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
  g) pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych;
  h) jeżeli organizator działa przez pełnomocnika, także  pełnomocnictwo;
  i) pisemne oświadczenie o spełnieniu przez organizatora warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, o których mowa
  w pkt. 4 i 5 sekcji „Uwagi”;
  j) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

 

Uwaga:

 • Dokument urzędowy stanowiący załącznik do wniosku należy złożyć w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go sporządził lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym.
 • Wnioski składane do Oddziału GDDKiA w Opolu muszą zawierać wszystkie elementy wskazane  w pkt. 1 i 2.
 • W przypadku jakichkolwiek braków dokumentacji lub informacji wymaganych w sprawie, organizator zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku - zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
  z 2013r. poz. 267 ze. zm.) – z pouczeniem, iż nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku (podania) bez rozpoznania.
 1. WYSOKOŚĆ OPŁATY SKARBOWEJ:
 1. za wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny – opłata skarbowa wynosi 48 zł

-podstawa art. 1.1 i załącznik część III pkt. 13 ppkt. 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.)

Wpłata ww. kwoty winna nastąpić  na Konto Urzędu M. St. Warszawy dla Dzielnicy Wola Bank Handlowy  54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 .

 1. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – opłata skarbowa wynosi  17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

płatna na konto Urzędu Miasta Opola BANK MILLENNIUM SA nr  03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.

Uwaga: Internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty oraz w którym urzędzie/jednostce/wydziale ma być dokonana czynność urzędowa.

 

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: pisemny wniosek organizatora wraz z wymaganymi dokumentami o wydanie zezwolenia winien być złożony, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
 2. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

decyzja administracyjna.

 1. DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU:
  1. opinia komendanta wojewódzkiego Policji - właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy;
  2. opinia właściwego komendanta Oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki żandarmerii  wojskowej w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
  3. uzgodnienie zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza;
  4. pisemne wewnętrzne opinie lub uzgodnienia Wydziału BRD, właściwego Rejonu, w zależności od potrzeb.
 2. INFORMACJE NA TEMAT TRYBU ODWOŁAWCZEGO:

W oparciu o art. 127 § 3 kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267) strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Oddziału w Opolu w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:

Drogą pocztową na adres: Oddział w Opolu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 1. PODSTAWA PRAWNA:
  1. art. 10 ust. 6 oraz art. 65 - 65i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ((tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.);
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze. zm.);
  3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze. zm.).
  Uwagi:
 1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest organem zarządzającym ruchem na drogach krajowych.

Na obszarze działania Oddziału GDDKiA w Opolu organem zarządzającym ruchem na drogach krajowych jest Dyrektor Oddziału GDDKiA w Opolu działający z upoważnienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do organu zarządzającego ruchem na drodze, na której impreza będzie się odbywała, z tym, że jeżeli impreza będzie odbywała się na drogach podległych kilku organom,  wniosek należy złożyć:
  a) w przypadku dróg różnych kategorii – do organu zarządzającego ruchem na drodze wyższej kategorii,
  b) w przypadku dróg tej samej kategorii – do organu właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.
 2. Organizator  przesyła co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia kopię wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do:
   - właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji;
   - komendanta oddziału Straży Granicznej - jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej;
   - komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej - jeżeli impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 3. Organizator  jest obowiązany zapewnić:
   - bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy;
   - spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
   - wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
   - pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
   - drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
   - warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
   - sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych;
   - w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
   - środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:
    a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
    b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczania trasy lub miejsca imprezy,
    c) bariery, płotki lub przegrody służące do ogradzania miejsca imprezy.
 4. Organizator jest obowiązany:
   - uzgodnić z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza;
   - współdziałać z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzenie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub na drogach przyległych do tych terenów, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową:
    a) uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
    b) stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy;
    c) dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;
   - sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw (patrz pkt 2 lit. d części WYMAGANE DOKUMENTY);
    - opracować regulamin oraz program imprezy;
    - ustalić z Policją oraz, jeżeli impreza odbywa się w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających przez tereny lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, odpowiednio ze Strażą Graniczną lub Żandarmerią Wojskową terminy spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
   - zapewnić realizację planu, o którym mowa w pkt 2 lit. d części WYMAGANE DOKUMENTY;
   - uzgodnić z zarządcą drogi obszar wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
   - powiadomić przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
   - na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracować projekt organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
   - udzielić dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie:
   d) organu zarządzającego ruchem,
   e) zarządcy drogi,
   f) Policji,
   g) przedsiębiorstwa komunikacji publicznej,
   h) Straży Granicznej,
   i) Żandarmerii Wojskowej,
   j) wojewody właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy - jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 5. Do zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowych.
 6. Przepisy art. 65 - 65g ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -  Prawo o ruchu drogowym nie dotyczą:
   - procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych w ustawach o stosunku Państwa do poszczególnych Kościołów;
   - konduktów pogrzebowych, które poruszają się po drogach stosownie do miejscowego zwyczaju.
 7. W przypadku, gdy realizacja imprezy wymaga uzyskania oddzielnego zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego - stosowne zezwolenie organizator winien uzyskać od zarządu drogi.
 8. Organ zarządzający ruchem może wezwać organizatora imprezy do:
   - opracowania projektu organizacji ruchu;
   - udzielenia dokładnych informacji dotyczących imprezy;
   - przedstawienia dodatkowych dokumentów świadczących o spełnieniu warunków określonych w art. 65a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

GODZINY PRACY Oddziału GDDKiA w Opolu 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 do 16:15.