INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyBudowa autostrady A4 na odcinku w. Dębica Wschód - w. Rzeszów Zachód

Budowa autostrady A4 na odcinku węzeł Dębica Wschód - węzeł Rzeszów Zachód

Odcinek oddany do ruchu 30 października 2013 roku.

     

 

Przedmiotowy odcinek jest częścią autostrady A-4, znajdującej się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego w ruchu międzynarodowym na kierunku wschód-zachód. Budowa zapewniła bezpośrednie połączenie z Niemcami przez przejście graniczne w Jędrzychowicach i z Ukrainą przez przejście graniczne w Korczowej. Budowa przedmiotowego odcinka autostrady A-4 uaktywni zubożałe pod względem gospodarczym tereny Polski Wschodniej oraz zmniejszy ruch na istniejącej drodze krajowej nr 4, co skutkować będzie redukcją negatywnego oddziaływania ruchu drogowego na środowisko.


Aktualne informacje o kontrakcie na stronie pod adresem: www.a4tarnow-rzeszow.pl

 

- Wykonawca:

Budimex S.A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

-Konsultant wybrany w drodze przetargu nieograniczonego, który będzie zarządzał projektem i pełnił nadzór nad realizacja robót to Konsorcjum Firm w składzie:
Lider:
ECM Group Polska Sp. z o. o. ul. Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, Polska
Partner:
AECOM Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133/113, 02-304 Warszawa, Polska
Partner:
AECOM Ltd 63-77 Victoria Street, St. Albans, Hertfordshire AL1 3ER, Wielka Brytania

-Nadzór autorski nad realizacją zadania zgodnie z wykonanym projektem pełnić będzie Konsorcjum Firm w składzie:
Lider:
COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe, Plac Wolności 6/4 40-078 Katowice, Polska
Partner:
MGGP S.A. ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, Polska
Partner:
MOSTY Katowice Sp. z o.o. ul. Rolna 12, 40-555 Katowice, Polska
Partner:
ARCADIS Profil Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa, Polska

Projekt będzie współfinansowany ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 30 czerwca 2010r. podpisano umowę o dofinansowaniu tej inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Informacja o Projekcie:
Pas drogowy dla budowy przedmiotowego odcinka autostrady A-4 został ustalony przez Decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej Nr I.X-7119-1-8/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku i położony jest w województwie podkarpackim na terenie części gminy Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza. Budowany odcinek stanowi część autostrady A-4 łączącej Niemcy (przejście graniczne w Zgorzelcu) z Ukrainą (przejście graniczne w Korczowej).

Inwestycja obejmuje między innymi:
- budowa autostrady A-4 o długości około 32,75 km,
- budowa bezkolizyjnego węzła autostradowego „Ropczyce” typu „trąbka” ze stacją poboru opłat SPO;
- budowę systemu dróg zbiorczych i dojazdowych oraz przebudowę istniejących dróg poprzecznych (wojewódzkich, powiatowych gminnych i dojazdowych) krzyżujących się z projektowaną autostradą A-4 z dostosowaniem parametrów technicznych tych dróg do klasy Z, L, D;
- budowa obiektów inżynierskich tj. :
- 1 most autostradowy
- 5 mostów autostradowych (zespolone z przejściami dla zwierząt)
- 12 wiaduktów autostradowych
- 12 wiaduktów drogowych
- 8 mostów drogowych
- 3 przejścia górą dla zwierząt dużych
- 2 przejścia pod autostradą dla zwierząt średnich
- przepustów drogowych w ciągu autostrady i w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych:
- 59 ramowych żelbetowych,
- 30 rurowych łukowo-kołowych,
- 490 rurowych kołowych.
- budowę urządzeń z zakresu ochrony środowiska tj. ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, ogrodzenie autostradowe, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne współdziałające z systemem odwodnienia;
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery energochłonne, oznakowanie poziome i pionowe, wjazdy awaryjne, przejazdy awaryjne;
- budowę elementów odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego tj. rowy otwarte, ścieki betonowe, wpusty ściekowe, kanalizacja deszczowa, przykanaliki, studzienki wpustowe i rewizyjne, drenaż krawędziowy;
- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych MOP typ I Bratkowice i Dąbry – realizacja docelowa;
- budowę 2 miejsc obsługi podróżnych MOP-ów Paszczyna Północ i Południe typ III i II przewidziane dla zagospodarowania w drugim etapie.
- budowę placu poboru opłat PPO;
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej:
- budowa kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających wody opadowe z jezdni autostrady
- przebudowa urządzeń melioracyjnych
- budowa oświetlenia wraz zasilaniem
- przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
- przebudowa sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia
- przebudowa linii niskiego i średniego napięcia
- budowa łączności autostradowej
- przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych
- budowę ogrodzenia autostrady, w tym bramy, furtki, zabezpieczenia przejść nad ciekami.

Podstawowe parametry techniczne autostrady:
- klasa techniczna - A
- prędkość projektowa - 120 km/h
- ilość jezdni - 2
- ilość pasów ruchu - 4 (2x2)
- szerokość pasa ruchu - 3,75 m
- szerokość pasa awaryjnego - 3,0 m
- szerokość pasa dzielącego - 12,5 m
- szerokość pobocza gruntowego - 1,25 ÷ 1,80 m
- pochylenie poprzeczne jezdni na odc. prostym - 2,5%
- skrajnia pionowa - 4,7 m
- obciążenie dopuszczalne osi - 115 kN/oś
- kategoria ruchu - KR 6
Szerokość pasa dzielącego uwzględnia zapas terenu na dobudowanie po jednym dodatkowym pasie ruchu w obydwu kierunkach.

Korzyści i efekty realizacji Projektu:
podczas budowy:
- ożywienie gospodarcze terenów przyległych,
- wzrost popytu na usługi,
- zastosowanie wyrobów krajowych,
- wzrost zatrudnienia,
podczas użytkowania:
- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych,
- oszczędność paliwa,
- płynność ruchu i komfort jazdy,
- zmniejszenie ilości wypadków,
- ograniczenie emisji spalin i hałasu,
- rozdzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego

 

Autostrada A4 - 2013 r.

 

    

    

 

Budowa autostrady A4 - listopad 2010 r.