INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAObwodnica Augustowa

21-08-2006

Komunikat w sprawie obwodnicy Augustowa

W związku z licznymi docierającymi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad głosami dotyczącymi przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8, prezentujemy wszelkie decyzje administracyjne uzyskane w toku przygotowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie, dementując często pojawiające się stwierdzenia o braku rzetelnych analiz porównawczych wariantów przebiegu obwodnicy, prezentujemy oceny oddziaływania na środowisko, opinie i ekspertyzy, na których oparto wybór wariantu przewidzianego do realizacji.

Preferowane przez Inwestora rozwiązanie będzie przecinać dolinę Rospudy w najwęższym miejscu – na długości 470 m. Ponad całą doliną poprowadzona będzie estakada o długości 516 m. Miąższość torfów jest tu najmniejsza (wynosi 4-5 m). Wariant ten koliduje z najmniejszą liczbą stanowisk gatunków chronionych flory (2 stanowiska leśne i 4 torfowiskowe), nie sąsiaduje z jeziorami, nie stwierdzono też obecności gniazd ptaków drapieżnych wymagających utworzenia 500 m strefy ochronnej. Stanowisko występowania miodokwiatu krzyżowego (Herminium monorchis), obecnie najrzadszego storczyka w Polsce, znajduje się w odległości ok. 500 m od projektowanej trasy, nie leży wiec w strefie bezpośredniego zagrożenia.

Lista dokumentów:

 1. Pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Departamentu Systemów Ochrony Środowiska z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie wskazania optymalnego przebiegu obwodnicy Augustowa - zobacz
 2. Ocena oddziaływania na środowisko wariantów projektowanej obwodnicy Augustowa w zakresie szczególnej ochrony przyrody i krajobrazu - zobacz, mapy
 3. Ocena pod względem ekologicznym koncepcji obwodnicy Augustowa - zobacz
 4. Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Białymstoku przyjęte na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 1999 roku w sprawie zaopiniowania projektu modernizacji drogi ekspresowej Nr 19, w ciągu korytarza „Via Baltica”, na odcinku przechodzącym przez tereny cenne przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem przejścia przez dolinę rzeki Rospuda - zobacz
 5. Decyzja Burmistrza Miasta Augustów (Nr AGP-7331/29/02/03 z dnia 6 marca 2003 r. ) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 - zobacz
 6. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymująca w mocy decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 8. Opinia prawna w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - zobacz
 9. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 10. Postanowienie Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa - zobacz
 11. Stanowisko Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Białymstoku w sprawie budowy obwodnicy Augustowa, obwodnicy Wasilkowa i przebudowy drogi krajowej na odcinku Białystok – Katrynka  - zobacz
 12. Opinia prof. dr hab. Aleksandra W. Sokołowskiego na temat raportu dotyczącego oddziaływania obwodnicy Augustowa na przyrodnicze środowisko obszaru sieci Natura 2000 - zobacz
 13. Ekspertyza: „Wpływ obwodnicy miasta Augustowa na stosunki wodne w dolinie rzeki Rospudy” - zobacz
 14. Opinia prof. dr hab. Macieja Gromadzkiego w sprawie obwodnicy Augustowa - zobacz
 15. Informacja o kwalifikacji jakości wód rzeki Rospudy – publikacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku - zobacz

Raport o oddziaływaniu na środowisko - zobacz

 1. Roślinność 1 (6 MB)
 2. Roślinność 2 (5 MB)
 3. Drzewostany (2 MB)
 4. Geologia (3 MB)
 5. Gleby (2 MB)
 6. Mapa roślinności 1 (4 MB)
 7. Mapa roślinności (4 MB)
 8. Warianty na tle gatunków (5 MB)
 9. Zmiany zalesienia

Aneks do raportu - zobacz

 1. Lista gatunków roślin
 2. Lista gatunków zwierząt
 3. Porównanie wariantów
 4. Powierzchnia zbiorowisk roślinnych
 5. Przekrój z wariantami
 6. Stanowiska gatunków rzadkich
 7. Stanowiska...

Uzupełnienia do raportu - zobacz