viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2013

Dokumenty sprawdzone. Czekamy na odblokowanie płatności przez Komisję Europejską

19-02-2013
Ponadprzeciętną konkurencyjność w przetargach GDDKiA oraz brak symptomów zmów przetargowych, stwierdzono po dokonaniu zalecanego przez Komisję Europejską przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych przez GDDKiA. Wyniki kontroli zostały przekazane już Komisji Europejskiej.

Komunikat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

Zgodnie z założonym harmonogramem, 15 lutego 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Komisji Europejskiej odpowiedź na pismo dotyczące wstrzymania płatności na projekty drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Odpowiedź zawiera m.in. wyniki zalecanego przez KE przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych przez GDDKiA, pod kątem występowania potencjalnych symptomów zmów przetargowych.

 

Strona polska wykonała przegląd w szerszym zakresie niż oczekiwała tego KE. Pomimo zalecenia dokonania przeglądu na próbie kontraktów, przeprowadzono weryfikację wszystkich przetargów budowlanych zawartych przez GDDKiA do końca 2012 r. w ramach Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) oraz Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

 

Przegląd został przeprowadzony przez pracowników instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektów drogowych realizowanych przez GDDKiA, posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzenia kontroli, w tym zwłaszcza zamówień publicznych. Weryfikacja była oparta na metodyce opracowanej przez MRR we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych na podstawie ogólnych wytycznych UE oraz OECD, z wykorzystaniem doświadczeń i wskazówek Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem powyższych działań było zidentyfikowanie przypadków, w których mogło wystąpić ryzyko ewentualnej zmowy przetargowej.

 

Wyniki przeprowadzonego przeglądu nie wykazały występowania symptomów zmowy przetargowej. Po szczegółowym zbadaniu 100 przetargów, można wnioskować, iż nie miała miejsca sytuacja, w której wykonawcy, biorący udział w danym postępowaniu, dokonywali manipulacji, mających na celu uzyskanie danego zamówienia. Z uzyskanych danych wynika, że w 73 proc. postępowań przetargowych organizowanych przez GDDKiA, umowa została zawarta na kwotę niższą niż zakładana przez zamawiającego.

Dodatkowo, w wyniku analizy wykonawców zamówień, nie odnotowano sytuacji w której konkretna firma uzyskiwałaby znaczącą część zamówień w danym regionie, co mogłoby budzić podejrzenia zmowy. Należy też podkreślić, że analiza wykazała konkurencyjność rynku przetargów na roboty budowlane w sektorze drogowym w Polsce. Średnia liczba ofert składanych w ramach 100 skontrolowanych postępowań wyniosła 8,94 (złożono najmniej 2 oferty a najwięcej 17 ofert). W sumie, w ramach badanych przetargów zostało złożonych 894 ofert, a przetargi wygrało 71 różnych firm.

 

Dla porównania, w okresie, w jakim były rozstrzygane przetargi przez GDDKiA, ze sprawozdań Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce wynika, że w stosunku do zamówień o wartości powyżej tzw. progów UE w jednym postępowaniu na roboty budowlane wpływało do zamawiającego przeciętnie: 5,95 oferty w 2009 r., 5,63 oferty w 2010 r. oraz 5,09 oferty w 2011 r. Porównanie tych danych świadczy, że w ramach przetargów wszczynanych przez GDDKiA, średnia liczba ofert składanych była zdecydowanie wyższa niż pokazują dane dotyczące przetargów na roboty budowlane.

Świadczy to o wiele większym stopniu konkurencyjności w przetargach GDDKiA, niż w innych o wartości powyżej progów UE wszczynanych przez polskich zamawiających.

 

W odpowiedzi do Komisji Europejskiej przekazano również dokument opisujący system wykrywania oszustw na szkodę interesów finansowych UE (zalecenia Instytucji Zarządzających PO IiŚ oraz PO RPW), który oprócz istniejących instrumentów prawnych zawiera dodatkowe wskazówki dla instytucji odpowiedzialnych za środki europejskie, a także beneficjentów funduszy UE odnośnie działań w zakresie zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia oszustw. Dokument prezentuje funkcjonujący w Polsce system instytucjonalny, którego zadaniem jest m.in. zwalczanie zmów o charakterze antykonkurencyjnym. W ramach systemu największe inwestycje, w tym kontrakty realizowane przez GDDKiA, objęte są szczególnym nadzorem m.in. w ramach osłony antykorupcyjnej, a także kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych sprawowanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Źródło: www.mrr.gov.pl