viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

Dokończenie budowy autostrady płatnej A1 odcinek od węzła „Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach.

23-09-2013

GDDKiA O/Katowice informuje, że w dniu 23.09.2013r. został rozstrzygnięty przetarg na „Dokończenie budowy autostrady płatnej A1 odcinek od węzła „Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach od km 548 + 897 do km 567 + 223, długości 18,33 km”.

W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., INTERCOR z Zawiercia na wartość 49 779 035, 49 brutto.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie, Wykonawca będzie miał na realizację całości zamówienia maksymalnie 7 miesięcy, licząc czas od daty zawarcia Umowy. Niezależnie od powyższego, GDDKiA wyraża nadzieję, iż zaangażowanie Wykonawcy oraz ścisła współpraca ze strony GDDKiA umożliwią zakończenie zadania przed wyznaczonym terminem umownym.

 

W ramach dokończenia budowy autostrady A1 o długości 18,33 km, Wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie wszystkich niedokończonych robót przez poprzedniego Wykonawcę – firmę Alpine Bau, któremu dwukrotnie nie powiodło się to zadanie oraz prac wykończeniowych na obiekcie MA532. Najważniejsze z nich to:

1. Naprawa stwierdzonych usterek na robotach wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę budowy autostrady Alpine Bau;

2. Roboty drogowe, głownie dokończenie wykonania kompletnej konstrukcji nawierzchni jezdni autostrady oraz łącznic węzłowych, dróg dojazdowych oraz zjazdów do zabudowań i pól. Naprawa zinwentaryzowanych dróg zniszczonych przez poprzedniego Wykonawcę, w tym również konieczna naprawa dróg wojewódzkich stanowiących objazd autostradowy, zgodnie z postanowieniami Porozumienia na utrzymanie objazdu w okresie zimowym, zawartego z Marszałkiem Województwa Śląskiego;

3. Roboty mostowe takie jak: wykonanie kap chodnikowych, krawężników, zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie izolacji, ułożenie nawierzchni asfaltowych na obiektach mostowych, nawierzchni chodników z żywic;

4. Montaż elementów inżynierii i zabezpieczania ruchu drogowego w postaci barier ochronnych i barieroporęczy na obiektach mostowych, balustrad oraz barier ochronnych poza obiektami mostowymi;

5. Roboty wykończeniowe, w tym:

• dokończenie wykonania wyposażenia autostrady i węzłów w zakresie bezpieczeństwa – oświetlenia autostrady i węzłów, ustawienia barier oraz ogrodzenia,

• dokończenie wykonania oznakowania pionowego i poziomego autostrady, węzłów oraz dróg krzyżujących się z autostradą,

• koszenia pielęgnacyjne poboczy, skarp i rowów, pasów dzielących i zieleńców

• dokończenie nasadzeń zieleni drogowej.

 

GDDKiA dbając o zapewnienie oczekiwanej jakości robót, przewidziała realizację zamówienia w oparciu o „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”, zawierające opisy standardów, w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji. Warunki Kontraktowe FIDIC, wydawane od 1999, stanowią uznany na całym świecie wzór i są jednymi z najczęściej stosowanych na świecie standardów w umowach w branżach technologicznych.

 

Rozstrzygniecie przetargu na dokończenie budowy Autostrady A1 jest kolejnym działaniem przybliżającym oddanie do ruchu całego odcinka autostrady A1, po tym jak GDDKiA odstąpiła od Umowy z firmą Alpine Bau z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne, gdyż firma Alpine Bau zaprzestała wywiązywania się z podpisanego przez siebie w lipcu 2012 roku Porozumienia o wdrożeniu nakazanego w Decyzji ŚWINB w maju 2012 roku Programu Naprawczego dla obiektu usytuowanego na węźle Mszana w ciągu autostrady. Wdrożenie Programu Naprawczego było konsekwencją awarii na obiekcie mostowym MA532, spowodowanych błędami wykonawczymi i nie dotrzymywaniem rygorów technologicznych przez Alpine Bau.

 

Przypominamy, że w ramach naprawy mostu zostanie wykonane m.in.: montaż systemu kabli sprężających wspartych na dewiatorach – stalowych elementach kierunkujących ich trasę, betonowanie brakujących części mostu, wykonanie żeber usztywniających wewnątrz skrzynki mostu, korekta lin podtrzymujących most, montaż dylatacji, a także robocze obciążenie próbne obiektu. Zgodnie z Umową podstawową, prace naprawcze na obiekcie MA 532 miały potrwać do końca sierpnia br., jednak po przeprowadzeniu inwentaryzacji na budowie okazało się, że tego terminu nie uda się dotrzymać z uwagi na liczne uchybienia poprzedniego Wykonawcy – firmy Alpine Bau, dlatego też na wniosek GDDKiA, ŚWINB zdecydował o przedłużeniu terminu wykonania koniecznej naprawy do końca pierwszego kwartału 2014 r.

 

Zaznaczamy, że przesunięcie terminu zakończenia naprawy obiektu, nie wpłynie na ostateczną datę oddania do ruchu całego odcinka autostrady A1, które zaplanowano na pierwsza połowę 2014 roku.

 

GDDKiA deklaruje, że przy współdziałaniu wszystkich Stron procesu inwestycyjnego oraz przy wystąpieniu sprzyjających warunków atmosferycznych, zakończenie robót budowlanych na autostradzie A1 od Świerklan do Gorzyczek, będzie możliwe wiosną przyszłego roku. Niezwłocznie po zakończeniu robót na trasie zasadniczej autostrady wraz z węzłem Mszana, Zamawiający złoży wniosek do ŚWINB o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie odcinka autostrady A-1 od Świerklan do węzła Mszana. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu całego odcinka autostrady A-1 Świerklany–Gorzyczki to I połowa 2014 r.