viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

S61 Od Suwałk do Budziska, czyli przetarg na przygraniczną „eskę”.

15-04-2016

Przetargi na projekt i budowę drogi ekspresowej S61 na odcinku od obwodnicy Suwałk do Budziska (ok. 24 km) oraz na budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna (6,58 km) zostały ogłoszone 15 kwietnia br. Oba zadania mają przewidziane dofinansowanie unijne w ramach CEF – projektu „Łącząc Europę” i mają być zrealizowane do końca 2020 r.

Postępowanie przetargowe mające wyłonić wykonawców w systemie „Projektuj i Buduj” zostało ogłoszone w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego. Oznacza to, że w pierwszym etapie wykonawcy będą składali wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ci, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa, będą spełniali warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksymalnie 20 wykonawców). Otrzymają zaproszenie do złożenia oferty, gdzie kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena, ale również termin realizacji oraz zabezpieczenie bezwarunkowego dotrzymania zadeklarowanego w ofercie terminu realizacji.

 

Zadaniem wyłonionego wykonawcy będzie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń oraz decyzji niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

 

W przypadku odcinka Suwałki – Budzisko zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone najpóźniej w ciągu 37 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 31 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 37 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

W przypadku drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone najpóźniej w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Najkrótszy możliwy termin realizacji uwzględniony do oceny ofert: 28 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Najdłuższy możliwy termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: 34 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

S 61 odcinek Suwałki – Budzisko: długość – ok. 24 km., dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni wykonanej w technologii betonu cementowego, dwa węzły drogowe – „Suwałki Północ”, „Szypliszki”; cztery Miejsca Obsługi Podróżnych – po dwa w każdym kierunku (Żubryn, Budzisko).

Zamówienie obejmuje również budowę i przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową oraz budowę dróg dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.

W ramach inwestycji planowana jest także budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno - naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe z urządzeniami oczyszczającymi.

 

S 61 Druga jezdnia obwodnicy Szczuczyna: długość – 6,58 km, jezdnia lewa o nawierzchni z betonu cementowego i łącznej długości ok. 6,58 km (z wyłączeniem już gotowego węzła Szczuczyn), poszerzenie jezdni prawej na obwodnicy Szczuczyna; przebudowa ogrodzenia drogi S61 po stronie lewej w niezbędnym zakresie, wynikającym z budowy drugiej jezdni.