viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2016

Postęp prac na budowie obwodnicy Nysy

24-11-2016
Poniżej przedstawiamy aktualny raport z budowy obwodnicy Nysy wraz z najświeższymi zdjęciami inwestycji.

Stopień zaawansowania prac przy realizacji zadania

„Budowa Obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych 46 i 41”

(stan na 31 października 2016 r.)

 

ROBOTY DROGOWE

Aktualnie prowadzone są następujące roboty:

• Przygotowanie podłoża do wykonywania kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

• Realizacja robót ziemnych w zakresie nasypów, wykopów, profilowania skarp i rowów drogowych oraz górnej warstwy nasypu (GWN) w obrębie obiektów mostowych oraz na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi,

• Realizacja warstw konstrukcyjnych tj. warstwa mrozoochronna, podbudowa z kruszywa na istniejącej drodze DK46 pod obiektem WC3,

• Wykonywanie robót bitumicznych w zakresie warstwy podbudowy asfaltowej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej (drogi poprzeczne),

• Wykonywanie krawężników i ścieków monolitycznych metodą ślizgową,

• Układanie poboczy z kruszywa,

• Nawierzchnie z kostki brukowej w obrębie ronda Radzikowice, węzła Nysa,

• Humusowanie z obsianiem nasionami trawy, nasadzenia,

• Montaż barier ochronnych stalowych,

• Oznakowanie poziome, elementy oznakowania pionowego,

• Roboty porządkowe.

 

Zaawansowanie robót drogowych:

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych: 99%

Wykonanie nasypów: 97%

Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: 92%

Wykonanie warstwy mrozoochronnej: 95%

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa: 98%

Podbudowa AC: 94%

Warstwa wiążąca: 93%

Warstwa ścieralna SMA: 50%

Nawierzchnie z kostki brukowej: 71%

Roboty wykończeniowe: 85%

 

OBIEKTY INŻYNIERSKIE

Obiekty mostowe:

Obecnie trwają roboty zasadnicze na 9 obiektach mostowych. Wykonano fundamenty oraz podpory ze skrzydłami na wszystkich 14-stu obiektach. Dotychczas zabetonowano 11 z 14 całkowitych ustrojów nośnych (WC1 – obie nitki, WN3, WC2 – obie nitki, WN4, WC3 – obie nitki, WC4, WC5, M2, WC6, WN6, WN7). Dodatkowo w październiku zabetonowano płytę denną przęsła 6-7 ustroju obiektu M1. Obecnie trwają prace nad wykonaniem kolejnych etapów ustroju nośnego w przęśle nurtowym obiektu M1, w przęśle 4-5 i 5-6 obiektu M3 oraz ustroju nośnego obiektu WN5. Ponadto, wykonywane są roboty w poniższych asortymentach:

• Prace zbrojarskie, szalunkowe oraz betoniarskie (ustroje nośne, płyty przejściowe)

• Roboty izolacyjne powierzchni betonowych

• Zasypki fundamentów, korpusów wraz z formowaniem stożków nasypowych

• Roboty przyobiektowe (murki oporowe, umocnienia stożków, schody skarpowe)

• Roboty związane z wyposażeniem obiektów (kanały technologiczne, deski gzymsowe, kapy chodnikowe, krawężniki oraz bariery energochłonne, kolektory odwadniające).

 

Zawansowanie robót na obiektach mostowych:

roboty przygotowawcze – 100%

fundamenty – 100%

korpusy podpór i konstrukcje oporowe – 99%

ustroje nośne - 93%

łożyska – 100%

urządzenia dylatacyjne – 81%

odwodnienie – 57%

izolacje cienkie– 96%

izolacje grube – 78%

roboty ziemne – 94%

wyposażenie (krawężniki, kapy chodnikowe, balustrady, bariery itp.) – 55%

roboty przyobiektowe (płyty przejściowe, umocnienia stożków) – 73%

zabezpieczenie antykorozyjne betonu – 21%

 

Przepusty ramowe:

Wykonano wszystkie roboty zasadnicze na przepustach ramowych.

Przepusty rurowe:

Wykonano 48 z 48 przepustów - roboty zakończono.

 

ROBOTY BRANŻOWE

Aktualnie prowadzone są następujące roboty:

• Budowa kanalizacji deszczowej

• Przebudowa sieci energetycznych

• Budowa oświetlenia

• Zasilanie obiektów

• Budowa kanału technologicznego

• Telematyka

• Zbiorniki (retencyjne, retencyjno-infiltracyjne)

 

Zaawansowanie robót branżowych:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej: usunięto wszystkie kolizje (7 kolizji)

Przebudowa sieci wodociągowej: usunięto wszystkie kolizje (7 kolizji)

Przebudowa sieci gazowej: usunięto wszystkie kolizje (4 kolizje)

Przebudowa kanalizacji deszczowej: usunięto kolizję (1 kolizja)

Przebudowa sieci energetycznych: usunięto 24 z 25 kolizji

Przebudowa sieci teletechnicznych: usunięto wszystkie kolizje (11 kolizji)

Przebudowa sieci drenarskiej – 100%

Budowa kanalizacji deszczowej – 88%

Budowa kanału technologicznego – 84%

Telematyka – 23%

Budowa oświetlenia (6 szt.) - zakończono 0 szt.

Zasilanie obiektów: znaki aktywne, znaki zmiennej treści, stacje meteo, przepompownie (26 szt.) – zakończono 2 szt. 

Zbiorniki: retencyjne, retencyjno-infiltracyjne (12 szt.) - zakończono 3 szt.

 

PODSUMOWANIE

Stopień zaawansowania finansowego kontraktu, czyli robót odebranych i zafakturowanych wynosi 74,75 %.