INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyAktualności

Stanowisko Oddziału w Warszawie GDDKiA dotyczące instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu w ciągu trasy S2 na Ursynowie.

04-08-2017

W odniesieniu do petycji stowarzyszenia „Projekt Ursynów” a także licznych wystąpień mieszkańców dotyczących instalacji filtrów na wyrzutniach spalin w tunelu , GDDKiA Oddział w Warszawie informuje:

 

W pierwszej kolejności wymaga wyjaśnia, że system wentylacji tunelu został zaprojektowany w oparciu o postanowienia decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.12.2011r. znak: DOOŚ.IDK.4200.14.2011.AA. Przywołana decyzja nałożyła na inwestora obowiązek zastosowania w tunelu systemu wentylacji mechanicznej poprzecznej z odprowadzeniem zanieczyszczeń powietrza poprzez wyrzutnie zlokalizowane przy jego portalach – zapis decyzji o brzmieniu: „zastosować wentylację mechaniczną poprzeczną z usuwaniem spalin na zewnątrz poprzez wyrzutnie zlokalizowane przy portalach tunelu”. Wyjaśnić należy również, że przepisy obowiązującego prawa nie nakładają bezwzględnego obowiązku zastosowania w tunelu urządzeń oczyszczania powietrza przed jego redystrybucją do środowiska. Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno w toku przygotowania omawianej inwestycji, jak również na etapie jej realizacji żaden organ posiadający kompetencje do ewentualnego nałożenia obowiązku instalacji rozpatrywanych urządzeń oczyszczania powietrza takiego obowiązku na inwestora nie nałożył.

Formalne konsultacje dotyczące poszczególnych rozwiązań dla drogi ekspresowej S2 przeprowadzane były wielokrotnie począwszy od etapu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (DŚU – od 2004r.), tworzenia Koncepcji Programowej dla przedmiotowej inwestycji, podczas posiedzeń Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI z dnia 09.01.2014r.) i Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI z dnia 26.05.2014r.), czy też podczas spotkań informacyjnych dla mieszkańców w styczniu 2013r.

W trybie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o zapewnienie udziału społeczeństwa w inwestycji. Przywołane powyżej działania i starania miały na celu dostosowanie rozwiązań dla rozpatrywanej trasy zarówno do oczekiwań społecznych (stąd np. wybór wariantu trasy w tunelu), jak i osiągnięcie jak najlepszej relacji społeczno – ekonomicznej planowanych rozwiązań. Jak zauważono w przekazanym wystąpieniu problematyka związana z usuwaniem zanieczyszczeń z tunelu podnoszona była już w 2013r.. Podkreślić należy jednak przy tym, że w ślad za złożoną w 2013 roku deklaracją (przywołane w wystąpieniu pismo z dnia 12.07.2013r. znak: O/WA-P.2.2.ŁW-BR/4111/2/14-03/127/2013) GDDKiA zawarła w Dokumentach Przetargowych, a w dalszej kolejności Dokumentach Kontraktowych wymóg zastosowania filtrów, w przypadku gdy ich instalacja będzie uzasadniona. Poniżej na potwierdzenie przedstawiono zapis zawarty w Umowie z Wykonawcą: „(…) Jeżeli zanieczyszczenia powietrza usuwanego z tuneli przekraczają dopuszczalne stężenia z uwagi na ochronę środowiska, powinny być zastosowane specjalne urządzenia oczyszczające przed wyemitowaniem do atmosfery (…)”. Wymaga wyjaśnienia, że wraz z przywołaną deklaracją poinformowano również, iż dostępne wówczas GDDKiA obliczenia i analizy nie wskazywały na konieczność realizacji rozpatrywanych instalacji.

Wykonawca w 2016r. wykonał raport w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Wyniki aktualnych analiz i obliczeń, pomimo bardziej rygorystycznych niż w 2013r. poziomów dopuszczalnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, potwierdziły wnioski z 2013r. o braku konieczności instalowania filtrów.

Zgodnie z zapisami uchwały sejmiku województwa mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji warszawskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM 2.5, budowa nowych dróg i związane z tym upłynnienie ruchu jest jednym z czynników minimalizujących oddziaływanie ruchu drogowego na środowisko, w tym powietrze. Wzrost emisji pyłów występuje w przypadku obniżonej prędkości pojazdów. Budowa drogi ekspresowej S2 jest jednym z wielu przedsięwzięć przyjętych do wypełnienia powyższego celu.

Niezależnie od powyższego, mając na względzie oczekiwania społeczne Wykonawca przewidział dla tunelu rozwiązania zapewniające rezerwę miejsca (w wentylatorniach pod wyrzutniami) do przyszłościowego montażu urządzeń oczyszczających powietrze w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność.

Wyżej wymienione działania w ocenie GDDKiA w sposób właściwy zabezpieczają zarówno interes mieszkańców, jak i inwestora (Skarbu Państwa).