viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2017

Kolejny odcinek S19 oddany do ruchu

01-09-2017

Dzisiaj tj. 1 września 2017r. oddany do ruchu został 12,5-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będący częścią szlaku Via Carpatia. Wykonawcą prac o wartości ok. 290 mln zł było konsorcjum firm, z liderem Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

GDDKiA

 

Opis inwestycji

Odcinek S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej ma dł. 12,5 km. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Wykonany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

 

Inwestycja realizowana była systemem "optymalizuj + projektuj + buduj”. Zadaniem Wykonawcy była kontynuacja projektowania po wcześniejszej analizie i dokonaniu optymalizacji dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym zezwolenia na realizację inwestycji (ZnRID) oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie decyzji na użytkowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

 

Umowę na realizację tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej podpisano 5 czerwca 2014r. Umowny termin zakończenia robót określony był na czerwiec br. Jednak z uwagi na budowę tymczasowego łącznika, oddanie S19 do ruchu przesunięte zostało na 1 września br.

Decyzję o wybudowaniu fragmentu tymczasowego łącznika na odcinku od początku nowowybudowanego odcinka S19 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1366R podjęto po analizie postulatów, które wpłynęły do GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Rozwiązanie to pozwoli na użytkowanie całego wybudowanego odcinka drogi ekspresowej S19 przy jednoczesnym wyprowadzeniu ruchu tranzytowego poza obręb miasta Sokołów Małopolski  bez konieczności ponoszenia kosztów społecznych a ponadto ograniczy wartość robót traconych podczas budowy kolejnego odcinka S19.

 

Zakres budowy

Zakres kontynuacji projektowania i budowy drogi S19, obejmował m.in.:

1.    budowę odcinka drogi ekspresowej klasy S o długości 12,5 km,

2.    budowę węzła drogowego Sokołów Małopolski (DW875),

3.    budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową o łącznej długości 4,5 km, w tym: tymczasowe włącznie do DK19 w miejscu lokalizacji przyszłego węzła „Sokołów Małopolski Północ”, przebudowa DK19, DW875,  DW881, DP1366R

4.    budowę dróg dojazdowych łącznej dł. 16,44 km,

5.    budowę obiektów inżynierskich: 1 estakada, 19 przejść dla zwierząt, 4 wiadukty, 1 przejazd gospodarczy,

6.    budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych,

7.    budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): MOP I „Nienadówka”, MOP I „Stobierna”

8.    budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne),

9.    budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne: (ekrany akustyczne – 640 mb, osłony przeciwolśnionowe – 635 mb) przejścia dla zwierząt – 19 szt, przepusty ekologiczne -  wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej,

10. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej oraz MOP w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,

11. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,

12. budowę oświetlenia drogowego,

13. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,

14. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu przed rozpoczęciem budowy,

 

S19  liczbach

 • W zakresie robót ziemnych wykonano:

- wykopy – 285 tys. m3, w tym na trasie głównej S19 – 240 tys. m3

- nasypy – 546 tys. m3, w tym na trasie głównej S19 - 500 tys. m3

 • Ilość użytego betonu – 21 tys. m3
 • Ilość użytej stali – ok. 3 tys. ton
 • Wykonano 300 tys. m2 nawierzchni, w tym 185 tys. m2 na trasie głównej oraz 82 tys. m2 na drogach dojazdowych (w tym 66 tys. m2 asfaltowych oraz 16,5 tys. m2 żwirowych)
 • Ilość wykonanego malowania:

- oznakowanie poziome grubowarstwowe – 19,4 tys. m2

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 0,4 tys. m2

 • Wykonano ok. 25 km ogrodzenia
 • Duże przejście dla zwierząt nad S19 i DK19 (obiekt 14WD):

Nośność obiektu klasa "A" - 50 ton

Długość obiektu - 157 m

Całkowita szerokość obiektu – 17,67 m, w tym jezdnia - 12.50 m

Długość przęsła wiaduktu - max. 32 m

Obiekt w łuku poziomym R - 1000 m

Konstrukcja nośna obiektu - konstrukcja żelbetowa, sprężona, trzydźwigarowa, belkowo - płytowa.

Przyczółki - żelbetowe monolityczne.

Filary - żelbetowe słupowe.

Posadowienie podpór obiektu - na żelbetowych palach wierconych CFA φ 50 cm.

Łączna długość pali fundamentowych - 2489 mb.

Ilość wbudowanego betonu w obiekcie - 2723 m3

Ilość wbudowanej stali zbrojeniowej w obiekcie - 454 Mg (ton)

Długość wbudowanych lin stalowych dla sprężenia konstrukcji ustroju nośnego obiektu - 3117 m

 • W szczytowym momencie pracowało na budowie 300 osób i ok. 180 jednostek transportowo - sprzętowych

 

Korzyści wynikające z budowy S19

Powyższy odcinek S19 stanowi fragment szlaku Via Carpatia pełniącego kluczową rolę dla transportu krajowego i międzynarodowego na kierunku północ-południe. Wybudowanie tego odcinka S19 poprawi przede wszystkim trudną sytuację komunikacyjną w miejscowości Sokołów Małopolski, w której występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. DK19 przechodząca przez tą miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

 

Wybudowany odcinek S19 umożliwi zatem przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszy ryzyko wypadków i poprawi przepustowości na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

 

Aktualnie na Podkarpaciu stan realizacji i przygotowań S19 o łącznej długości ok. 169 km przedstawia się następująco:

 • odcinki zrealizowane: odc. Sokołów Młp.-Stobierna (12,5 km), Stobierna – w. Rz. Wschód (6,9km), w. Rz. Zachód – w. Świlcza (4,4 km), w. Świlcza – w. Rzeszów Południe (nie oddany do ruchu, 6,3 km)
 • odcinki w realizacji: opracowywana jest Koncepcja Programowa dla odc. w. Rz. Południe - Babica (10,3 km)
 • odcinki w przetargu: przetarg na realizacje systemem projektuj-buduj odc. Lasy Janowskie – Sokołów Młp. Północ (6 odc., 54 km), przetarg na wykonanie Koncepcji Programowej dla odc. w. Babica - Barwinek (74,9 km)