viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Ogłoszenie przetargu na budowę jezdni drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

14-02-2018

GDDKiA w dniu dzisiejszym ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła Lotnisko do Podwarpia. Stało się to niezwłocznie, po opublikowaniu przekazanego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenia o zamówieniu.  

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 12.04.2018 r. Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie się wliczało okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji nie będzie krótszy niż 20 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). „Termin realizacji” jest jednym z kryterium oceny ofert. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena– 60%

Kryteria pozacenowe  – 40%.             

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

 

W ramach zamówienia Wykonawca będzie miał w szczególności do wykonania:

 • Budowę drugiej jezdni – dwupasowej z pasem awaryjnym.
 • Roboty budowlane w zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do istniejącej drogi S1 w rejonie węzła Lotnisko i węzła Podwarpie.
 • Przebudowę węzła Mierzęcice polegająca na budowie pasów włączeń i wyłączeń oraz dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym odcinków łącznic po stronie jezdni realizowanej.
 • Przebudowę odcinków sieci dróg dojazdowych z budową zjazdów do pól i posesji.
 • Budowę 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów      i 1 most.
 • Budowę przepustów.
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt na gabionach i materacach siatkowo – kamiennych oraz elementów zabezpieczających w studniach i zbiornikach.
 • Budowę oświetlenia.
 • Przebudowę i rozbudowę systemu odwodnienia w tym  kanalizacji deszczowej.
 • Przebudowę istniejących zbiorników odparowujących na zbiorniki retencyjno-infiltracyjne.
 • Wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne, kanały hydrotechniczne.
 • Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.
 • Wycinkę istniejącego drzewostanu oraz nasadzenia.
 • Budowę ogrodzenia drogi i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 • Budowę barier ochronnych  w oparciu o dokumentację opracowaną w tym zakresie przez Wykonawcę.
 • Budowę ekranów akustycznych. 
 • Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Parametry drogi ekspresowej:

 • klasa drogi: S
 • prędkość projektowa: 100 km/h
 • liczba pasów ruchu: 2x 2 pasy ruchu ,
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m
 • szerokość jezdni: 7,00 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,50m
 • szerokość pasa dzielącego (bez opasek): 3,00 – 6,30m
 • szerokość poboczy: min. 0,75m
 • kategoria obciążenia ruchu: KR6
 • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Przypominamy, że w latach 2005 – 2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek drogi S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzka nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010 – 2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

 

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.