INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod przyszłą drogę S5.

02-03-2018

GDDKiA informuje, że Wojewoda Wielkopolski wydał decyzję Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S5 na odcinkach  Wronczyn-Kościan Płd. oraz  Kościan Płd. – Radomicko. Wykonawca bez zwłoki przystąpił do realizacji robót drogowych. W związku z dużym zainteresowaniem poniżej przedstawiamy proces wyceny nieruchomości które zostały przejęte pod przyszłą drogę oraz wypłaty odszkodowań.

Na mocy ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) nieruchomości zajęte pod pas drogowy stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Dotychczasowym właścicielom przysługuje odszkodowanie za zajętą nieruchomość lub jej część wg stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji ZRID przez Wojewodę oraz wg wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania jest wszczynane przez Wojewodę z urzędu, a więc właściciele nieruchomości nie muszą czynić żadnych dodatkowych starań, aby odszkodowanie otrzymać.

Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje Wojewoda, w oparciu o operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, powołanego przez Wojewodę. Wysokość odszkodowania uwzględnia koszt gruntu oraz wszystkich składników, które są z nim trwale związane (budynki, ogrodzenia, drzewa itd.).

 

Każdy właściciel nieruchomości, za które przysługuje odszkodowanie, zostaje poinformowany pisemnie o wszczęciu przez Wojewodę postępowania mającego na celu ustalenie wysokości odszkodowania. Również pisemnie Wojewoda powiadamia strony o każdym etapie postępowania:

- powołaniu rzeczoznawcy;

- możliwości zapoznania się z wyceną;

W wyniku prowadzonego postępowania Wojewoda wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, która także jest przesyłana drogą pocztową do właściciela nieruchomości.

Od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi przysługuje prawo ewentualnego odwołania, w terminie wskazanym w decyzji do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody.

GDDKiA wypłaca odszkodowanie na wskazane przez właściciela konto w terminie do 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji odszkodowawczej.  Jednakże, na wniosek właściciela nieruchomości może być wypłacona zaliczka w wysokości 70 % wartości odszkodowania ustalonej w decyzji odszkodowawczej.

 

„Resztówki”.

W przypadku, gdy część działki zostanie zajęta pod drogę, a jej pozostała część – „resztówka” nie będzie nadawała się - do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściciel nieruchomości może wystąpić do zarządcy drogi(GDDKiA) o wykup pozostałej części działki. Każdy taki wniosek będzie przez GDDKiA  indywidualnie rozpatrywany, a decyzja o ewentualnym wykupie „resztówki” będzie uzależniona  m.in. od jej powierzchni, charakteru użytku, sposobu zagospodarowania, możliwości dojazdu itp.

Dodatek za nieruchomość z budynkiem mieszkalnym. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym kwotę odszkodowania powiększa się o 10 000 zł.

Premie za wydanie nieruchomości pod drogę. Jeżeli właściciel nieruchomości wyda ją do 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ZRID lub dnia w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna lub dnia nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania zostanie zwiększona o 5 %.

 

Jednocześnie informujemy, że planowany termin oddania do ruchu wyżej wymienionych odcinków S5  to III kwartał 2019 r. Wykonawcy wystąpili z roszczeniem o wydłużenie czasu na realizację zadania ze względu na przedłużające się postępowania administracyjne w Urzędach.  

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .

 

GDDKiA