viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Ogłoszono przetargi na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka i DK77 odc. Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie

28-09-2018

Ogłoszono przetargi na rozbudowę odcinka DK28 Przemyśl – Medyka oraz odcinka DK77 Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie. Termin składania ofert na rozbudowę DK28 to 8 listopada br., natomiast na rozbudowę DK77 to 9 listopada br.

„Rozbudowa drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”

Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót polegających m.in. na:

- rozbudowie drogi do przekroju 4 x 3,50 m (z pasem dzielącym szer. 3,50 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania zaprojektowano 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

- korekcie trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

- wzmocnieniu nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

- rozbudowie skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

- dostosowaniu do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

- renowacji systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),

- budowie zatok autobusowych, budowie dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,

- budowie miejsca do ważenia pojazdów (zatoka postojowa) do kontroli pojazdów,

- budowie i przebudowę oświetlenia drogi,

- budowie kanału technologicznego,

- budowie urządzeń ochrony środowiska,

- budowie lub przebudowie chodników, budowie ciągów pieszo – rowerowych,

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowie, przebudowie lub zabezpieczeniu kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

Zamawiający wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

Termin składania ofert to 8 listopada 2018r.

 

„Rozbudowa drogi  krajowej nr 77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska – Pełkinie w podziale na części:

Cześć -1 Przebudowa drogi krajowej nr 77 Wólka Pełkińska – Gorzyce w km  117+600 – 121+080

obejmuje w szczególności:

- przebudowa drogi w tym (roboty rozbiórkowe, roboty zimne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, zieleń drogowa);

- przebudowa/remont istniejącego odwodnienia drogi; 

- zabezpieczenie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej;

- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD.

- budowa kanału technologicznego

Termin realizacji 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

 

Cześć -2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi  krajowej nr 77 w km:

- 122+616 - 123+623;

- 123+900 – 124+256;

- 124+909 – 125+614;

obejmuje w szczególności:

- opracowanie koncepcji projektowej;

- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową dróg;

- opracowanie projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;

- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;

- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;

- wykonanie robót budowlanych:

Termin realizacji 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe

 

Termin składania ofert to 9 listopada 2018r.