viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

DK 42 Obwodnica Wąchocka

Droga krajowa nr 42 obwodnica Wąchocka

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość odcinka – 11,7 km

Obecny etap - w trakcie procedury przetargowej

 

Inwestycja realizowana w ramach programu budowy 100 obwodnic

 

 

Zrealizowane:

Dokumentacja projektowa: Opracowana dokumentacja projektowa  w zakresie Koncepcji Programowej oraz Projektu Budowlanego i Wykonawczego 

 • Wydane  decyzje administracyjne:
 1. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 15.01.2009 r. znak: RDOŚ-26-WOO.I-6613/3-007/08/ml, ŚR.V.6613/3-34/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ( DoŚU ) pn.: „Budowa drogi krajowej klasy GP Skarżysko – Kamienna – Opatów (Obwodnica Parszowa i Wąchocka);
 2. Decyzja NR 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r. znak: IG.III.7047-18/10 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej ( ZRID ) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej Nr 42 – obwodnicy Wąchocka, na terenie miasta Skarżysko – Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu;
 3. Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2011r. znak: BP-5eb-772-62-2068/11, KO/11/06385 utrzymująca w mocy zaskarżoną Decyzję NR 2/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.03.2011r. (decyzja ZRID – ostateczna ).
 4. Zmiana decyzji ZRID -  Decyzja Nr 13/17  wydana 07.09.2017 r.,   znak: ISPN.III.7820.1.3.2017 w części dot. lokalizacji i wysokości ekranów akustycznych.

 

W dniu 20 czerwca 2020 ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj. Planowane lata realizacji inwestycji 2020-2024

 

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka o dł. 11,7 km dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka, dł. 11,7 km, klasy GP 2/2 poprowadzonej nowym śladem, od   granicy  miasta. Skarżysko – Kamienna  do  granicy miasta. Starachowice;  

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi – GP 2x2;
 • prędkość projektowa – Vp=80 km/h;
 • prędkość miarodajna – Vm=100 km/h;
 • przekrój poprzeczny – 2x7,0;
 • szerokość pasa ruchu – 3,5 m;
 • szerokość pasa dzielącego  5,0 m
 • szerokość poboczy gruntowych - min. 1,5 m,
 • nośność nawierzchni – 115 kN/oś.

 

Zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji  jest budowa odcinka o dł. 11,7 km dwujezdniowej obwodnicy Wąchocka. Planowana obwodnica będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, o parametrach technicznych klasy GP i  szerokości jezdni 2 x 7m wraz ze skrzyżowaniami, dowiązaniami do skrzyżowań, obiektami inżynierskimi oraz  drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią drogową oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres obejmuje:

 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę dróg dojazdowych o parametrach klasy D (szer. jezdni 3,5 m i 5 m),
 • budowę dowiązań do dróg powiatowych i gminnych oraz istniejącej DK 42,
 • budowę obiektów inżynierskich, w tym m.in.:

- wiaduktów w miejscach skrzyżowań drogi krajowej Nr 42 (DK 42) z siecią dróg publicznych- szt. 8 (w ciągu DK 42 -4 szt. i nad DK 42 -4 szt.),

- przejście podziemne dla pieszych pod trasą GP,

- zespół mostów w ciągu DK 42 przez rz. Żarnówkę ,

 • budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym:

            - obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt dużych szt. 2 ( przejście górne 

                typu  „zielony most” oraz przejście dolne, 

            - obiektów pełniących rolę przejść dla zwierząt średnich i małych zintegrowanych 

               z przepustami,

- ekranów akustycznych,

- pasów zieleni izolacyjnej,

- wygrodzeń, itd.,

 • budowę przepustów,
 • budowę chodników,
 • budowę elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę uzbrojenia,
 • budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej sieci kolidującej
  z inwestycją oraz budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.