viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

DK28 obwodnica Chełmca i Nowego Sącza

26-02-2020

Nazwa zadania: Budowa obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza w ciągu drogi krajowej nr 28 - odcinek położony na terenie gminy Chełmiec.

oddział: Kraków

długość – ok. 1,4 km

obecny etap – w przetargu

1. Etap zrealizowany:

W 2004r. opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczne.

W dniu 23.07.2007r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z rygorem natychmiastowej wykonalności (DŚU). Od DŚU odwołało się kilka stron. Decyzja została uchylona w dniu 04.02.2010r.

W dniu 15.12.2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi (ULD). Od decyzji ULD również odwołało się kilka stron, decyzja natomiast została utrzymana w mocy.

Data podpisania umowy na opracowanie dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej (KP) wraz z

uzyskaniem DŚU: 20.06.2016r.

Wykonawca: Sweco Engineering sp. z o.o.

ZOPI (KP): 30.08.2017r.

KOPI (KP): 26.10.2017r.

DŚU z rygorem natychmiastowej wykonalności: 19.10.2018r.

 

2. Etap w realizacji:

Podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” :26.09.2019 r. Koszt prac wynosi 1.882.979,94 zł

 

1. Przebieg drogi

 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiat nowosądecki, na terenie gminy Chełmiec. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 28 będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Chełmca i Nowego Sącza na terenie miasta Nowy Sącz. Obwodnica będzie zlokalizowana między dwoma istniejącymi skrzyżowaniami typu rondo: na drodze krajowej nr 28 - ul. Limanowska w Chełmcu i na drodze powiatowej nr 25219 - ul. Marcinkowicka w Chełmcu.

 

GDDKiA

Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi:  GP

            przekrój – 1x2

 • prędkość projektowa – 60/70 km/h
 • prędkość miarodajna – 70/90 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 2,6 m (wraz z urządzeniami brd)
 • obciążenie -115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR4

 

2.  zakres inwestycji

Inwestycja polega na budowie jednojezdniowej drogi krajowej nr 28 klasy GP o długości około 1.4 km. Na trasie projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę trzech obiektów inżynierskich: 2 mosty nad rzeką Biczyczanką w ciągu dk 28 i 1 wiadukt nad ul. Leśną oraz budowę drogi dojazdowej oraz zjazdów. Ponadto w ramach zadania planowana jest budowa chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia skrzyżowań, wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym barier i barieroporęczy energochłonnych oraz wygrodzeń chodnikowych. Przewiduje się również budowę ekranów akustycznych oraz przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących
z przedmiotową inwestycją.

 

3. Wariantowanie przebiegu drogi

Z uwagi na decyzję ULD określającą zajętość pasa drogowego oraz wybudowane ronda na początku i na końcu planowanego odcinka drogi będące kontynuacją istniejącej obwodnicy Nowego Sącza, projektowana droga została wariantowana wysokościowo (z wiaduktem lub zjazdem na ul. Węgrzynek).

W zakresie zabezpieczeń akustycznych przeanalizowano warianty: z cichą nawierzchnią, z ekranami akustycznymi, oraz łącznie z cichą nawierzchnią i ekranami akustycznymi.

 

 

4. obiekty inżynierskie

 • most w ciągu projektowanej DK nr 28, nad ul. Batalionów Chłopskich oraz ciekiem Biczyczanka
 • wiadukt w ciągu projektowanej DK nr 28, nad ul. Leśną
 • most w ciągu projektowanej DK nr 28, nad ciekiem Biczyczanka

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego  Wykonane zostaną ekrany akustyczne pochłaniające  oraz ekrany przeźroczyste.

Na ekranach przezroczystych umieszczone zostaną pionowe czarne pasy o szerokości 2  cm w odstępie 10 cm w celu zapewnienia widoczności ekranu dla ptaków.

Na całej długości obwodnicy zostanie zastosowana nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości.

Zostaną wykonane 2 przejścia dla zwierząt małych  i 1 przejście dla zwierząt  średnich.

W przejściach  zapewnione zostaną półki dla płazów oraz lądowe pasy terenu  po obu stronach potoku.

Przewiduje się zastosowanie płotków ochronno- naprowadzających  o długości około 100 z każdej strony przejścia , a dla obiektu MD-3   na długości min. 150 m.

Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach.