viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Budowa drogi ekspresowej S-12 na odcinku Piaski - Dorohusk

09-04-2009
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S-12 odc. Piaski – Dorohusk”.

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst pozostawiamy w celach informacyjnych.


Planowany do budowy odcinek drogi ekspresowej S-12 jest końcowym odcinkiem drogi ekspresowej S12 : A1 (Piotrków Trybunalski) – Sulejów – Radom – Puławy – Kurów – Lublin – Piaski – Chełm – Dorohusk – granica państwa długości ok. 69,7 km od końca obwodnicy m. Piaski do przejścia granicznego w Dorohusku.
Projekt ujęty jest na liście rezerwowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski.


Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę drogi dwujezdniowej,
- odwodnienie drogi,
- budowę węzłów: Brzeziczki, Struża, Dorohucza, Marynin-Karczemka, Janów, Horodyszcze, Okszów, Srebrzyszcze, Brzeźno, Okopy obsługujących wszystkie relacje ruchowe,
- budowę obiektów mostowych nad rzekami i kanałami,
- budowę przejazdów drogowych na przecięciu z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi,
- budowę wiaduktów na liniami kolejowymi,
- budowę dróg dojazdowych przeznaczonych do obsługi ruchu lokalnego,
- budowę urządzeń ochrony środowiska - przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej


Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S-12:
- klasa techniczna drogi        - S
- prędkość projektowa           - Vp = 100 km/h
- nośność nawierzchni           - 115 kN/oś
- liczba jezdni                           - 2
- liczba pasów ruchu jezdni    - 2
- szerokość pasa ruchu          - 3,50 m
- szerokość pasa dzielącego - 11,00 m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
- skrajnia pionowa                    - 5,00 m


Szczegółowe informacje dot. planowanej drogi ekspresowej S-12 przedstawione są na stronie internetowej www.dialog-spoleczny.pl


Celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag lub wskazania rozwiązań preferowanych. Działania konsultacyjne mają również na celu umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego uwzględniającego możliwie najwięcej postulatów zainteresowanych stron.


Materiały graficzne, umożliwiające się zapoznanie z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi, zostają wyłożone od dnia 09.03.2009 r. do dnia 06.04.2009 r. w siedzibach:
Urzędu Gminy Piaski - Piaski, ul. Lubelska 77,
Urzędu Gminy Trawniki - Trawniki 605,
Urzędu Gminy Siedliszcze - Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a,
Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny - Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16,
Urzędu Gminy Chełm - Pokrówka, ul. Gminna 18,
Urzędu Miasta Chełm - Chełm, ul. Lubelska 65,
Urzędu Gminy Kamień - Kamień 139D,
Urzędu Gminy Dorohusk - Dorohusk, ul. I Armii Wojska Polskiego 50.


Wraz z materiałami wyłożone zostaną zeszyty, w których można wpisywać uwagi i opinie dot. planowanej budowy drogi ekspresowej S-12 odc. Piaski - Dorohusk.


W czasie trwania konsultacji przewiduje się również cykl spotkań z udziałem Projektantów, Inwestora oraz zainteresowanych stron mających na celu zaprezentowanie rozwiązań projektowych oraz wyjaśnienie wszelkich wątpliwości lub niejasności mogących pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji. Przez cały okres trwania konsultacji każda zainteresowana strona ma możliwość zgłoszenia opinii lub wniosku na temat planowanej inwestycji. Analizowane będą wyłącznie wnioski złożone pisemnie, opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz podpisem wnioskującego, zawierające adres korespondencyjny oraz numer ewidencyjnym nieruchomości, której dotyczy wniosek. Informacje dotyczące miejsca wyłożenia dokumentacji, terminów spotkań z Projektantami, adresów, na które będzie można przesyłać wnioski, wywieszone zostaną na tablicach ogłoszeń w poszczególnych gminach.


Zakres i przedmiot wykupu nieruchomości (budynków, gruntów) nie jest przedmiotem opracowania studialnego i dla zaakceptowanego przebiegu drogi podlegać będzie odrębnym ustaleniom właścicieli nieruchomości z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.


Uwagi i opinie można również przekazywać na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin lub na adres e-mail: piaski-dorohusk@ek-kom.pl z dopiskiem „S-12 Piaski-Dorohusk-konsultacje społeczne”).


Podpisane i zaopatrzone w adres uwagi i opinie zostaną przeanalizowane przez naszych pracowników oraz projektantów. W uzasadnionych przypadkach, możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wnioski i uwagi zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji technicznej dot. budowy drogi ekspresowej S-12 Piaski-Dorohusk.


Terminy spotkań w sprawie konsultacji społecznych:
17 marca, Gmina Kamień, godz. 17.00 - Szkoła Podstawowa w Kamieniu
18 marca, Gmina Piaski, godz. 17.00 - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22
19 marca, Gmina Siedliszcze, godz. 10.00 - Urząd Gminy Siedliszcze, ul. Szpitalna 15a
25 marca, Gmina Dorohusk, godz. 16:00, Pałac Suchodolskich w Dorohusku Osadzie, ul. Parkowa 5
26 marca, Gmina Trawniki, godz. 16:00: sołectwa Siostrzytów, Pełczyn, Trawniki Kolonia, Dorohucza - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Pełczynie; godz. 18:30: sołectwa Stróża Wieś, Stróża Kolonia, Biskupice - Szkoła Podstawowa w Biskupicach
27 marca, Gmina Rejowiec Fabryczny, godz. 14 - Krzywowola 23a (budynek mieszkalny)


W dniach 23 – 27 marca, od godz. 8:00 do 14:00, pracownicy firmy EKKOM w siedzibie UG Chełm będą wyjaśniać wszystkim zainteresowanym mieszkańcom kwestie przebiegu przyszłej trasy S12.