viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Obwodnica miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74

08-01-2009

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst i załączniki graficzne pozostawiamy w celach informacyjnych.


logo_porpw.gif
flaga UE small.jpg


Przedmiot działań informacyjno – konsultacyjnych


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Lublinie planuje budowę obwodnicy miasta Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74.


Podstawowym założeniem i celem budowy obwodnicy jest przeniesienie ruchu tranzytowego poza obręb miasta i okolic o gęstej zabudowie przydrożnej, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu przez wyeliminowanie powolnego ruchu lokalnego, zmniejszenie liczby manewrów i podwyższenie prędkości ruchu, co wiąże się z ograniczeniem dostępności drogi.


Celem wyłonienia optymalnego pod względem technicznym, ekonomicznym i społecznym wariantu przebiegu trasy, Inwestor zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. 


 


Cel działań informacyjno – konsultacyjnych  • Poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o planowanej inwestycji,

  • Prezentacja zamierzeń i wariantów rozwiązań projektowanego obejścia miasta,

  • Wskazanie argumentów przemawiających za realizacją zamierzenia budowlanego,

  • Możliwość zajęcia stanowiska przez społeczność zainteresowaną przebiegiem inwestycji,

  • Zapoznanie mieszkańców z procedurami administracyjnymi, jakimi podlegać będzie proces nabywania gruntów pod inwestycję,

  • Umożliwienie wyboru przez projektanta optymalnego rozwiązania uwzględniającego również aspekty społeczne.

 


Opis planowanej inwestycji


Planowaną obwodnicę Hrubieszowa usytuowano na terenie gminy i miasta Hrubieszów, po jego południowo – wschodniej stronie, w korytarzu zarezerwowanym w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” z 29.12.1999 r.


Na etapie sporządzanej aktualnie dokumentacji projektowej (w stadium Koncepcja Programowa) planowana inwestycja została przedstawiona w trzech wariantowych rozwiązaniach:


 


Wariant 1 (zgodny ze „Studium techniczno – ekonomicznym przebiegu drogi krajowej nr 74 na odc. Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów”) – oznaczony kolorem niebieskim,


Wariant 2 uwzględniający zmiany w zagospodarowaniu terenu, jakie zaistniały w okresie ostatnich lat – oznaczono kolorem żółtym,


Wariant 3 uwzględniający obszary Natura 2000 oraz Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jak i wyniki inwentaryzacji przyrodniczej opracowywanej na zlecenie GDDKiA w Lublinie. Wariant trzeci zakłada przekroczenie istniejącego korytarza drogi krajowej 74 i włączenie projektowanej obwodnicy od strony północnej w istniejący przebieg poza miejscowością Teptiuków – oznaczono kolorem pomarańczowym.


 


Długość projektowanego obejścia w zależności od wariantu wynosi odpowiednio 8,165 km, 8,429 km i 8,896 km. Zarówno Projektant jak i Inwestor skłaniają się do wyboru wariantu 3, najdłuższego, ale najmniej kolidującego z obiektami oraz terenami cennymi przyrodniczo i jednocześnie o możliwym do zaakceptowania stopniu uciążliwości dla terenów zamieszkania.


 


Podstawowe parametry techniczne projektowanej obwodnicy:


Klasa drogi                               - GP 1/2


Prędkość projektowa                 - Vp=80 km/h


Przyjęta kategoria ruchu            - KR3


Nośność                                  - 115 kN/oś


Przekrój normalny – 1 jezdnia


liczba pasów ruchu                   - 2


szerokość jezdni                       - 7m


szerokość pasów ruchu             - 3,5m


szerokość opaski bitumicznej    - 1,0m


szerokość poboczy ziemnych    - 1,5m


 


Przebieg konsultacji społecznych


Materiały informacyjne (tekstowe i rysunkowe) umożliwiające zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu trasy zostaną wyłożone do wglądu dla zainteresowanych osób w siedzibach Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Hrubieszów, a także w sołectwach Świerszczów i Teptiuków, w terminie od 04.08.2008 r do dnia 02.09.2008 r. W dniu 11.08.2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Hrubieszów odbędzie się prezentacja Projektu przez Inwestora oraz Projektantów.


Przez cały okres trwania konsultacji społecznych zostanie udostępniony załączony do materiałów informacyjnych zeszyt do wpisywania uwag i opinii dotyczących opracowania projektowego.


W wyżej wymienionym terminie wnoszone w ramach konsultacji społecznych uwagi i opinie można również przesyłać na adres:


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin, z dopiskiem: „KP obwodnica Hrubieszowa – konsultacje społeczne”,


lub na adres e-mail: obwhrubieszowa@lublin.gddkia.gov.pl


Analizowane będą wyłącznie opinie i uwagi podpisane, opatrzone w adres korespondencyjny oraz numer ewidencyjny nieruchomości. W uzasadnionych ze względów technicznych, ekonomicznych i społecznych przypadkach, zgłoszone w ramach konsultacji społecznych wnioski i uwagi zostaną uwzględnione przez Projektanta w opracowywanej Dokumentacji Projektowej.


 


Wybór wariantu przebiegu trasy


Wynik konsultacji społecznych wpłynie na wybór wariantu trasy lub jego ewentualną modyfikację, jednak ostateczny przebieg projektowanego obejścia wskaże „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.


Zgodnie z Ustawą „Prawo ochrony środowiska” w/w Decyzję wydaje Wojewoda Lubelski w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, a procedura administracyjna związana z jej wydaniem odbywa się z udziałem społeczeństwa (konsultacje społeczne prowadzone z ramienia organu wydającego Decyzję).


 


Procedury związane z nabywaniem nieruchomości pod budowę obwodnicy


Projekt podziału działek niezbędnych do realizacji inwestycji nie jest przedmiotem opracowania koncepcyjnego. Nabywanie nieruchomości będzie podlegało odrębnym ustaleniom po ostatecznym zaakceptowaniu przebiegu drogi.


Wg obowiązujących przepisów, grunty niezbędne do realizacji inwestycji, na podstawie „Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi” przechodzą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa za odszkodowaniem.


Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, a jego wysokość zostaje określona na podstawie wyceny dokonanej na zlecenie przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, w oparciu o analizę rynku lokalnego. Grunty rolne niezbędne do realizacji inwestycji zostają przekwalifikowane na grunty budowlane inwestycyjne pod budownictwo komunikacyjne i jako takie wycenione.


Działki lub ich części, które nie zostały zakwalifikowane do wykupu jako niezbędne dla realizacji inwestycji, a w jej wyniku nie mogą być użytkowane w dotychczasowy sposób, na wniosek właściciela mogą zostać nabyte przez Generalną Dyrekcję w drodze umowy notarialnej. Wyceny dokonuje również niezależny rzeczoznawca majątkowy na zlecenie GDDKiA według przeznaczenia w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.


Kwota odszkodowania nie jest dochodem, wymagającym ujęcia w rozliczeniach rocznych i nie podlega opodatkowaniu.


W sytuacji, gdy stan prawny nieruchomości nie jest uregulowany, kwota odszkodowania zostaje złożona w depozycie sądowym do momentu jego uregulowania.


Od wysokości odszkodowania przysługuje odwołanie, przy czym jego ostateczna wysokość nie może być niższa od kwoty pierwotnie proponowanej. Pobranie odszkodowania nie odbiera możliwości odwoływania się od jego wysokości.


 


Załączniki graficzne do pobrania:


 


Orientacja


 


Plan sytuacyjny na ewidencji gruntów:


Arkusz 1


Arkusz 2


Arkusz 3


Arkusz 4


Arkusz 5


 


Formularz do opiniowania opracowania