viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAZakończone

Spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi krajowej nr 74 od granicy z woj. świętokrzyskim do Kraśnika

11-06-2010
Inwestor budowy drogi krajowej Nr 74 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20 – 075 Lublin informuje, że firma Arcadis Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02 – 670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla przebiegu drogi krajowej Nr 74, kl. GP/S (z rezerwą terenu dla przyszłego przebiegu tzw. „Szlaku Staropolskiego” – droga S 46) organizuje spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi krajowej nr 74.

Ze względu na zakończenie terminu konsultacji społecznych podany adres e-mail przestaje działać, a tekst pozostawiamy w celach informacyjnych.


Spotkania informacyjne odbędą się:
18.01.2010 o godz.16.00 – dla Gminy Annopol, – w miejscowości Annopol – CENTRUM KULTURY, ul. Radomska 26, 23 – 235 Annopol
20.01.2010 o godz. 16.30 – dla Gminy Trzydnik Duży i Dzierzkowice, – w miejscowości Olbięcin – Budynek Remizy OSP w Olbięcinie
20.01.2010 o godz.19.00 – dla Gminy Kraśnik – w miejscowości Spławy II – Świetlica wiejska
22.01.2010 o godz.16.00
– dla Gminy Gościeradów, – w miejscowości Gościeradów – Budynek Remizy OSP w Gościeradowie


Projektowane przebiegi drogi naniesione na podkładzie mapowym w skali 1:5000 wraz ze szczegółowym opisem poszczególnych wariantów, określeniem celu i zakresu inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych, są do wglądu w wyżej wymienionych Urzędach Gmin. Na stronie internetowej GDDKiA (gddkia.gov.pl) dla Oddziału Lublin zamieszczono mapę poglądową.
Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora – Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów trasy można będzie składać w formie pisemnej w terminie do 21 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres : Arcadis Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie, ul. Chodkiewicza 7, 35 – 051 Rzeszów, przesłać faxem na Nr (017) 850 – 19 – 26 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rzeszow@arcadis.pl oraz w dziennikach uwag pozostawionych na okres 21 dni w Urzędach Gmin.
Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji.
Z przeprowadzonych spotkań zostanie sporządzony raport, który między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Lublin.


1. Prowadzący spotkania informacyjne: ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie, ul. Chodkiewicza 7, 35 – 051 Rzeszów
2. Zleceniodawca spotkań informacyjnych i Inwestor przedsięwzięcia: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20 – 075 Lublin
3. Przedmiot spotkań informacyjnych: „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla przebiegu drogi krajowej Nr 74, kl. GP/S (z rezerwą terenu dla przyszłego przebiegu tzw. „Szlaku Staropolskiego” – droga S 46)”
4. Opis przedsięwzięcia
4.1 Podstawowe parametry trasy
• Klasa drogi GP/S
• Prędkość projektowa 100 km/h
• Przekrój normalny 2 jezdnie po dwa pasy ruchu (z rezerwą terenu dla trzeciego pasa ruchu) • • Pas ruchu 3,5 m
• Pas awaryjny 2,5 m
• Pobocze ziemne 1,25 m
• Pas dzielący spełniający wymagania techniczne, z rezerwą pod przyszłościową dobudowę 3–go pasa ruchu
• Dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś
• Pionowa skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m
4.2 Cel i korzyści zamierzenia inwestycyjnego
wstępne ustalenie wariantów przebiegu drogi i jej powiązań z siecią dróg publicznych,
określenie korytarzy przebiegu wariantów trasy wraz węzłami drogowymi,
poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,
poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego,
poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi Nr 74.
4.3 Zasady doboru wariantów trasy
Warianty wynikają przede wszystkim z propozycji nowego przebiegu drogi omijającego miejscowości lub grupę miejscowości przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi w zakresie parametrów geometrycznych w planie sytuacyjnym (łuki poziome) jak i lokalizacji węzłów zapewniającym dostępność do drogi klasy technicznej GP/S.
W opracowaniu założono sześć wariantów. Każdy wariant i przebieg istniejącej drogi Nr 74 pokazany jest w części rysunkowej i dla każdego z nich osobno przypisany jest odpowiedni kolor i oznaczenie. Każdy z osobna posiada swój pikietaż lokalny z początkiem na węźle Okalina równym 0+000,00 i na rysunku oznaczony jest kolorem przypisanym do danego wariantu.
4.4. Przebieg odcinka i opis wariantów Trasy wszystkich wariantów WIB, WII, WIIB3, WIIB4, WIIB5 i WIIB6 ze względu na występujące w okolicach Opatowa trudne warunki geologiczne i terenowe, na początkowym odcinku do ok. 12 km całkowicie się pokrywają. Ich wspólnym początkiem jest węzeł Okalina, natomiast końcem początek obwodnicy Kraśnika wzdłuż drogi krajowej Nr 74.


WARIANT IB
Wariant IB oznaczony jest na planie orientacyjnym kolorem granatowym, przebiega całkowicie po nowym terenie i jest wariantem najbardziej oddalonym w kierunku południowym od istniejącej drogi krajowej Nr 74. Wykorzystuje na swej długości w ok. 25% planowany korytarz przebiegu obwodnicy m. Trzydnik Duży zgodny z SUKiZP.
Proponowana trasa po stronie województwa świętokrzyskiego częściowo ingeruje w projektowany rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem oraz przecina lasy mieszane, natomiast po stronie województwa lubelskiego wchodzi w kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Lokalnie koliduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz zagrodową miejscowości Okalina, Gierczyce, Kolonia Lisów, Łopata i Kowalin a na końcowym odcinku przecina obszar przemysłowy (funkcja składowania materiałów). W wariancie tym występują liczne cieki wodne i rzeki, a w ok. km 21+270 jego trasa krzyżuje się z istniejącą linią kolejową Nr 025 Łódź Kaliska – Dębica. W opracowaniu zastosowano wartości łuków kołowych w planie o promieniach od 1400 m do 5000 m. Projektowane przekroczenie rzeki Wisła dla powyższego wariantu zostało pozytywnie zaakceptowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W powyższym wariancie zaproponowano następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Stodoły” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Sobótka” z drogą krajową Nr 79,
węzeł „Czyżów” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Piotrowice” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Kosin” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Gościeradów” z drogą powiatową Nr 2714L,
węzeł „Olbięcin” z drogą wojewódzką Nr 855,
węzeł „Kraśnik” z droga krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 61 716 m.


WARIANT II
Przebieg Wariantu II na planie orientacyjnym oznaczony został kolorem fioletowym. W obszarze gminy Wojciechowice w okolicach m. Łopata odbiega w kierunku północnym, zbliżając się do istniejącej drogi krajowej Nr 74.
Po stronie Województwa Świętokrzyskiego trasa przechodzi przez obszar Natura 2000 Przełom Wisły w Małopolsce i wielokrotnie przechodzi przez tereny zalesione mieszane, a w Województwie Lubelskim koliduje z Kraśnickim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Lokalnie koliduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz zagrodową miejscowości Okalina, Kolonia Włonice, Linów Kolonia, Stary Linów, Annopol, Wólka Gościeradowska i Kowalin. W wariancie tym występują liczne cieki wodne i rzeki, a w ok. km 18+600 jego trasa krzyżuje się z istniejącą linią kolejową Nr 025 Łódź Kaliska – Dębica. Swym przebiegiem wykorzystuje w ok. 30 % planowane korytarze wyznaczonych obwodnic m. Annopol i Trzydnik Duży zawartych w SUiKZ. W rejonie miejscowości Liśnik Duży przechodzi w ślad wariantu WIB. Zastosowane wartości łuków kołowych mieszczą się w granicach od 1400 m do 10 000 m. Projektowane przekroczenie rzeki Wisła dla Wariantu II zostało pozytywnie zaakceptowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – Zarząd Zlewni w Lublinie.
W powyższym wariancie zaproponowano następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Bidziny” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Przybysławice” z drogą krajową Nr 79.
węzeł „Suchodółka” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Linów” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Annopol” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Gościeradów” z drogą krajową Nr 74.
węzeł „Olbięcin” z drogą wojewódzką Nr 855,
węzeł „Kraśnik” z drogą krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 59 735 m.


WARIANT IIB3
Proponowany przebieg wariantu WIIB3 na początkowym odcinku trasy do okolic km 26 – tego całkowicie pokrywa się z wariantem WII i następnie, odbiegając w kierunku południowym omija przysiółek Tartak. Kolejno w okolicach projektowanej przeprawy mostowej przez rzekę Wisła powraca w ślad wariantu WII i na terenie Gminy Annopol (województwo lubelskie) odbiega bardziej na północ omijając obszar Natura 2000. Na długości ok. 12,0 km przechodzi przez teren Kraśnickiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Koliduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz zagrodową miejscowości Okalina, Kolonia Włonice, Stary Linów, Księżomierz i Kowalin. W miejscowości Księżomierz przecina znacząco rozbudowaną sieć dróg lokalnych oraz przyległej do niej zabudowy. Zastosowane parametry łuków poziomych mieszczą się w przedziale 1500,0 – 5000,0 m. Na terenie województwa lubelskiego jest wariantem najdalej wysuniętym w kierunku północnym.
W powyższym wariancie przedstawiono następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Bidziny” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Przybysławice” z drogą krajową Nr 79,
węzeł „Suchodółka” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Linów” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Annopol” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Księżomierz” z drogą powiatową Nr 2701L,
węzeł „Kraśnik” z drogą krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 59 437 m.


WARIANT IIB4
Wariant WIIB4 powstał na bazie wariantu WIIB3, który na terenie województwa świętokrzyskiego (powiat sandomierski/gmina Zawichost) omijając po stronie północnej miejscowość Stary Linów, zbliża się do istniejącego przebiegu drogi krajowej Nr 74 i nowo wyznaczonej (wniosek OTOP) przeprawy mostowej na rzece Wisła. Na planie orientacyjnym oznaczony jest kolorem brązowym.
W powyższym wariancie zaproponowano następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Bidziny” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Przybysławice” z drogą krajową Nr 79,
węzeł „Suchodółka” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Maruszów” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Annopol” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Księżomierz” z drogą powiatową Nr 2701L,
węzeł „Kraśnik” z drogą krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 59 566 m.


WARIANT IIB5
Powyższy wariant zbliżony jest do wariantu WII i na mapie orientacyjnej został oznaczony kolorem oliwkowym. W okolicach km 26– tego podobnie jak wariant WIIB3 odbiegając w kierunku południowym omija przysiółek Tartak. Kolejno przechodzi stroną północną m. Stary Linów i zmierza śladem wariantu WIIB4 w kierunku nowoprojektowanej przeprawy mostowej (sugerowanej przez OTOP). Po stronie województwa lubelskiego na wysokości m. Kolonia Opoka łącząc się z wariantem WII kontynuuje dalszy jego przebieg do połączenia z drogą krajową Nr 74 w m. Kraśnik
W powyższym wariancie zaproponowano następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Bidziny” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Przybysławice” z drogą krajową Nr 79,
węzeł „Suchodółka” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Maruszów” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Annopol” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Gościeradów” z drogą krajową Nr 74,
węzeł „Olbięcin” z drogą wojewódzką Nr 855,
węzeł „Kraśnik” z drogą krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 59 449 m


WARIANT IIB6
Wariant WIIB6 podobnie jak WIIA powstał na bazie wariantu WII i w okolicach 17 km odchodząc w kierunku północnym zbliża się do istniejącej drogi krajowej Nr 74. Wykorzystuje w części odcinek oddanej w 2006 r. do użytku obwodnicy Ożarowa, a w okolicy 30–tego km odbiegając w kierunku północnym, tworzy nowy korytarz przejazdu i zbliża się do istniejącej zabudowy m. Stary Linów. W okolicach 32 km łącząc się z wariantami WIIB5 i WIIB4 zmierza w kierunku nowoprojektowanej przeprawy mostowej. Na długości ok. 5 km kontynuuje ich wspólny przebieg a w okolicach 37 km powraca w ślad wariantu WII. Na planie orientacyjnym oznaczony jest kolorem morskim.
W powyższym wariancie zaproponowano następującą lokalizację węzłów drogowych:
 na terenie województwa świętokrzyskiego
węzeł „Okalina” z drogą S–74 i drogą krajową Nr 9,
węzeł „Gierczyce” z drogą powiatową Nr 0734T,
węzeł „Bidziny” z drogą powiatową Nr 0767T,
węzeł „Wyszmontów” z drogą krajową Nr 79,
węzeł „Janików” z drogą wojewódzką Nr 755,
węzeł „Maruszów” z drogą wojewódzką Nr 777,
 na terenie województwa lubelskiego
węzeł „Annopol” z drogą wojewódzką Nr 854,
węzeł „Gościeradów” z drogą krajową Nr 74,
węzeł „Olbięcin” z drogą wojewódzką Nr 855,
węzeł „Kraśnik” z drogą krajową Nr 74.
Całkowita długość odcinka wynosi 60 115 m.


5. Uwarunkowania środowiskowe
Planowana droga koliduje na niewielkim obszarze z:
planowanym Rezerwatem Ornitologicznym Wisła pod Zawichostem
Naturą 2000 Przełom Wisły w Małopolsce
Kraśnickim Obszarem Chronionego Krajobrazu
Shadow List 2008 Szczecyn
Naturą 2000 Gościeradów
Shadow List 2008 Gościeradów


Wpływ projektowanej drogi na ludzi:
Projektowane warianty drogi mają na celu usprawnienie ruchu tranzytowego. W ciągu projektowanych wariantów dróg wykonane zostaną rozwiązania komunikacyjne w postaci węzłów wielopoziomowych, przejazdów poprzecznych oraz dróg dojazdowych. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu lokalnego. Dla zapewnienia zgodnego z normami poziomu hałasu zastosowane zostaną środki minimalizujące w postaci: ekranów akustycznych.


Wpływ projektowanej drogi na zwierzęta:
Ze względu na prowadzenie drogi w obszarach leśnych dla zapewnienia migracji zwierząt zapewniono odpowiednią ilość przejść ekologicznych.


Wpływ projektowanej drogi na rośliny i gleby:
Projektowana droga nie wpływa znacząco na rośliny i gleby.


Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne:
Wprawdzie drogi nie mogą być uważane za ważne źródło zanieczyszczeń wody, niemniej jednak zawsze należy brać pod uwagę, że szkodliwe substancje przedostające się z różnych źródeł, rozpatrywane łącznie, mogą spowodować przekroczenie wartości dopuszczalnych. W związku z tym konieczne będzie zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci osadników, separatorów itp.


Wpływ na krajobraz:
Niweleta drogi będzie dostosowana do istniejącego terenu w związku z czym projektowana droga nie będzie w istotny sposób ingerowała w krajobraz.


Wpływ na zabytki i stanowiska archeologiczne:
Planowana droga nie koliduje z obiektami architektury i budownictwa wpisanymi do rejestru zabytków, żaden z obiektów zabytkowych nie będzie narażony na uszkodzenia wywołane w fazie eksploatacji drogi. Projektowane przebiegi wariantów oraz ich szczegółowe opisy w granicach administracyjnych gmin zostaną omówione podczas przeprowadzanych spotkań informacyjnych.


swietokrzyskie_krasnik.jpg