viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2018

Drogi krajowe w woj. lubelskim w nowym systemie utrzymania

30-11-2018

Magazyny soli pełne a sprzęt do zimowego utrzymania w gotowości. Zbliżająca się zima będzie sprawdzianem dla nowego systemu utrzymania dróg.

W poprzednich latach lubelski Odział GDDKiA całoroczne utrzymanie dróg krajowych prowadził poprzez zlecenie w każdym z sześciu Rejonów poszczególnych robót utrzymaniowych (np. zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe, estetyka, roboty nawierzchniowe, itp.) zewnętrznym firmom. Wiązało się to z zawieraniem wielu umów, głównie na czteroletnie okresy, które wymagały wielu pojedynczych zleceń na konkretne roboty ze wskazaniem w pojedynczych zleceniach lokalizacji.

Od bieżącego roku obowiązuje już nowy system utrzymania (tzw. utrzymanie wskaźnikowe). Zamiast kilkunastu umów z dużą ilością pojedynczych zleceń na poszczególne roboty podpisaliśmy sześć umów na kompleksowe całoroczne utrzymanie dróg, po jednej dla każdego Rejonu z innym wykonawcą, na okres 66 miesięcy. Tym systemem objętych jest około 933 km dróg. Dla pozostałych 72 km, czyli drogi ekspresowej S12/S17 od Kurowa do Piask, całoroczne utrzymanie prowadzone jest w systemie „utrzymaj standard” przez dwóch wykonawców.

Każdego z wykonawców tych umów rozliczamy za efekt, czyli drogę utrzymaną zgodnie z opisanym zakresem i wskazanych standardach wynikających z zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Na pracownikach poszczególnych Rejonów spoczywa zarówno obowiązek nadzorowania wykonywanych robót utrzymaniowych jak i ich rozliczanie.

Zbliżający się sezon zimowy będzie pierwszym, w którym wykonawcy tzw. utrzymania wskaźnikowego, będą odpowiadać za zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez GDDKiA w województwie lubelskim. Zgodnie z umową będą prowadzić przy użyciu własnego sprzętu i zasobów ludzkich. Wykonawcy zapewnia minimum 65 opłużonych solarek, 8 unimogów wyposażonych w pług lemieszowy i solarkę, 82 pługów wraz z nośnikami, 11 pługów wirnikowych i 17 równiarek.

W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych (np. katastrofalne opady śniegu) bądź nie wywiązywania się wykonawców z należytego utrzymania dróg w sezonie zimowym Oddział GDDKiA w Lublinie zabezpieczył we własnych zasobach dodatkowy sprzęt (solarki i pługi oraz pługi wirnikowe), do których w razie konieczności będzie zakontraktowany dostawca nośników wraz z operatorami sprzętu.

W magazynach soli zgromadzonych jest 24 900 ton soli drogowej, 840 ton soli do solanki, 159 ton chlorku wapnia. Materiały te będą na bieżąco uzupełniane przez lubelski Odział GDDKiA zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami wykonawców zimowego utrzymania. Ponadto wzdłuż dróg krajowych województwa lubelskiego wykonawcy utrzymania zostali zobowiązani do ustawienia ok. 180 km siatki przeciwśnieżnej.

 

GDDKiA Jezdnie główne dróg krajowych pozostających w zarządzie GDDKiA wraz ze skrzyżowaniami z drogami innych kategorii oraz węzłami drogowymi, utrzymywane będą w trzech najwyższych standardach: I (łącznie blisko 203 km), II (701 km) i III (ok. 101 km). Przypomnijmy że w przypadki dróg objętych I i II standardem zimowego utrzymania jezdnie mają być odśnieżona, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Czas likwidacji śliskości 3-4 godzin od stwierdzenia zjawiska powodującego śliskość. Czas likwidacji skutków opadu śniegu 4-6 godzin po ustaniu opadów śniegu. Na drogach objętych standardem I na jezdni nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu, a II standardzie jedynie w przypadku intensywnych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Jezdnia utrzymywana w III standardzie jest odśnieżona na całej szerokości przy czym w okresie nie przekraczającym 5-6 godzin śliskość zwalczana jest przez posypanie tylko wyznaczonych miejsc (skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki autobusowe, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4 proc.). Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów śniegu z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni luźnego śniegu i lokalnych zasp, może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych.

Utrzymanie pozostałych jezdni m.in. dróg dojazdowych usytuowanych wzdłuż dróg krajowych zaplanowane zostało w dwóch standardach: III – w terenie zabudowanym oraz V poza terenem zabudowanym. Łączna długość jezdni dodatkowych objętych tym utrzymaniem wynosi 278 km. Zróżnicowany standard prac prowadzonych przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości wynika z funkcji drogi w układzie połączeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz natężenia ruchu drogowego.

W okresie zimy na poszczególnych Obwodach Drogowych prowadzone są całodobowe dyżury pracowników firmy utrzymaniowej, mających za zadanie monitorowanie warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni wraz z dysponowaniem pracą posiadanego na każdym Obwodzie sprzętu do zimowego utrzymania.

 

Zbiorczą informacje o stanie przejezdności dróg krajowych województwa lubelskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału GDDKiA w Lublinie pod nr tel. 81 5328582 lub pod ogólnopolskim telefonem informacyjnym: 19 111.

 

Informator o zimowym utrzymaniu dróg krajowych