viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

Budowa zaufania i partnerstwa na inwestycjach GDDKiA

07-03-2019

6 marca 2019 r. odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami generalnych wykonawców realizujących wszystkie kontrakty z Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad oraz organizacji zrzeszających branżę budowlaną, w którym wziął również udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Celem spotkania była budowa wzajemnego zaufania po obu stronach inwestycji, przy zachowaniu pełnej kontroli realizacji inwestycji, co podkreślał Tomasz Żuchowski p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Takie spotkania mają odbywać się raz na kwartał.

Do wykonania jest określony plan. Ma to być wspólne zadanie wykonawców i zamawiającego. Plan zakłada zarówno udostępnienie niemal pół tysiąca kilometrów nowych dróg jak i dalszą budowę kolejnych kilkuset kilometrów tras. Kluczem do sprostania tym wyzwaniom jest swobodny przepływ informacji na odpowiednim poziomie.

 

Dyrektor Żuchowski zaapelował również, aby skupiać się na tym, co łączy strony kontraktu a nie dzieli. Przypomniał, że GDDKiA jest otwarta na szukanie rozwiązań pojawiających się problemów. Dlatego ewentualne nieporozumienia i wzajemne roszczenia należy rozwiązywać na jak najwcześniejszym etapie, tj. na placu budowy.

 

Wspomniał, że w poprzednich latach wiele kontraktów zostało zawartych poniżej wartości kosztorysów, przy równoległych deklaracjach wykonawców, często udowadnianych przed KIO, że ich oferty nie zawierają rażąco niskich cen. Istnieje wyraźna różnica między źle wyliczoną ofertą i w następstwie roszczeniami w trakcie realizacji inwestycji, a wystąpieniem niezależnych od wykonawcy i zamawiającego okoliczności na kontrakcie, które przekładają się na wzrost wartości realizowanej inwestycji. Dlatego wszelkie roszczenia są i będą rozpatrywane przez GDDKiA indywidualnie. W obecnym otoczeniu prawnym nie ma możliwości zastosowania automatycznego mechanizmu, dzięki któremu wszyscy wykonawcy realizujący obecnie kontrakty mogliby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, przewyższające to wynikające wprost z umowy. Generalna Dyrekcja jest gotowa z każdym z wykonawców prowadzić bezpośrednio konstruktywną rozmowę, która może przynieść obopólne korzyści.

 

Podczas rozmów przedstawiciele branży podnieśli m.in. kwestię pozacenowych kryteriów oceny ofert i ich nieadekwatności do realiów obecnie prowadzonych postępowań przetargowych. W odpowiedzi przypomniano, że zamawiający liczy na przedstawienie konkretnych propozycji kryteriów pozacenowych, a nie jedynie krytykę tych obecnie stosowanych, wypracowanych przy udziale przedstawicieli branży. Podkreślono również, że istnieje wiele kanałów komunikacji, które mogą być wykorzystywane przez branżę do przedstawienia swoich pomysłów na usprawnienie realizowanych wspólnie inwestycji. Przykładem takiego kanału komunikacji jest Rada Ekspertów powołana przy Ministrze Infrastruktury. GDDKiA jest gotowa wspólnie z branżą analizować propozycje, które potencjalnie mogą usprawnić współpracę pomiędzy zamawiającym i wykonawcami, z korzyścią dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Chętnie poznamy konstruktywne propozycje i pomysły, które zostały już wstępnie przygotowane, a nie stanowią jedynie ogólnych przemyśleń czy sugestii. Musimy pamiętać, że negatywna krytyka, która nie zawiera w sobie elementu konstruktywnego, nie zmieni sytuacji na rynku.

 

Na spotkaniu dyrektor Żuchowski zaproponował, aby jednym z nowych narzędzi wspierających wykonawców stała się praktyka organizowania spotkań zamawiającego z firmami budowlanymi po ogłoszeniu postępowań przetargowych na duże lub skomplikowane inwestycje. Celem tych spotkań byłoby omówienie, na odpowiednio wczesnym etapie, wątpliwości pojawiających się po stronie branży w związku z danym postępowaniem przetargowych. Efektem takich spotkań miałoby być eliminowanie zbędnych ryzyk po stronie potencjalnych wykonawców, a tym samym uniknięcie sztucznego podnoszenia wartości składanych ofert i dzięki temu zwiększenie szansy na wyłonienie wykonawcy, bez potrzeby unieważniania postępowań. Takie spotkania pozwolą również na uniknięcie ewentualnych nieporozumień także na etapie realizacji danej inwestycji.

 

W trakcie spotkania padła również deklaracja, że zamawiający będzie kontynuował serię spotkań roboczych zarówno z urzędami wojewódzkimi, jak i regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, aby współpraca pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces inwestycyjny przebiegała sprawnie i efektywnie, z korzyścią dla wszystkich.

 

Prezentacje