viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

GDDKiA minimalizuje utrudnienia w ruchu

15-04-2019

Działania na drogach zarządzanych przez GDDKiA planujemy minimalizując utrudnienia dla kierowców. Okres prac i pory dnia dobierane są tak, aby prace były realizowane w czasie jak najniższego przewidywanego i realnego natężenia ruchu.

Wytyczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wykonywanych prac utrzymaniowych są jasne. O ile pozwalają na to warunki prace mają być realizowane w czasie jak najniższego przewidywanego i realnego natężenia ruchu. W przypadku prac utrzymaniowych, takich jak koszenie traw, w niemal wszystkich przypadkach, m.in. ze względu na bezpieczeństwo pracowników i użytkowników dróg realizowane są w ciągu dnia. Inaczej wymagałyby to chociażby zastosowania oświetlenia całych odcinków co drastycznie wykracza poza możliwości budżetu prac utrzymaniowych na drogach krajowych.

 

Należy za to dobierać pory dnia i tygodni tak, aby prace były realizowane w czasie jak najniższego natężenia ruchu Tu przykładem mogą być trasy wylotowe z dużych aglomeracji, gdzie piki natężenia ruchu są przewidywalne chociażby w okolicach weekendów. Zazwyczaj w piątki na „wylocie” jest większe natężenie ruchu i odwrotnie, w niedzielę poziom natężenia ruchu rośnie popołudniu w kierunku miasta. Stąd wiadomo, że bieżące prace utrzymaniowe i remontowe powinny być wówczas wykonywane przy jezdniach lub na ciągach głównych w odwrotnym kierunku do tego gdzie jest wyższe natężenie ruchu.

 

Wszystkie oddziały realizują Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Dokument ten wprowadza wytyczne odnośnie wymagań bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych, w tym na drogowych obiektach inżynierskich.

 

W przywołanych w zarządzeniu regulacjach znajdują się zapisy dotyczące m.in. podejmowania działań minimalizujących ewentualne utrudnienia dla ruchu  drogowego oraz zalecające wykonywanie określonych prac w porze nocnej, jeśli technologia na to pozwala i nie ma innych ograniczeń, np. brak możliwości zachowania warunków bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu, jak i samych pracowników wykonujących prace, brak przyzwolenia przez okolicznych mieszkańców bądź odcinki znajdują się w strefach chronionych, tj. rezerwatach.

 

Obecnie w nowych umowach już na etapie przetargu wpisujemy wymóg posiadania rejestracji pracy pojazdów i możliwości ich stałego nadzoru z wykorzystaniem technologii satelitarnej. Co ważne monitoring ten pełni również funkcję informacji przekazywanej w czasie rzeczywistym o aktualnie wykonywanej pracy pojazdu. Dzięki temu możemy w każdej chwili sprawdzić, jaka praca jest w określonym momencie realizowana przez dany pojazd. Może być to np. płużenie, solenie lub praca w formie mobilnego, świetlnego oznakowania z informacją o trwających pracach.

 

Raport NIK dot. zatorów na drogach krajowych 

Odnosząc się do zarzutów w opublikowanym dziś raporcie Najwyższej Izby Kontroli mówiącego o minimalizacji skutków zatorów, aspektem jest liczba czynników wpływająca na ich powstawanie i dalej na możliwości minimalizacji ich skutków. Są to różnorakie czynniki, nie tylko zależne od prac remontowych, lecz także zdarzenia drogowe, protesty społeczne czy zamknięcie ruchu na drogach alternatywnych, mogących należeć także do innych zarządców dróg.

 

W celu szybszego docierania do miejsc zdarzeń czy monitoringu sytuacji na drogach GDDKiA już w 2007 roku wdrożyła całodobowo funkcjonujące Punkty Informacji Drogowej. Co ważne, numer telefonu całodobowej Informacji Drogowej GDDKiA 19111 będzie obecnie przypisany na stałe jako nr telefonu informacji drogowej, dzięki zmianom w prawie. Tu ważnym aspektem jest wdrożenie już w poprzednich latach bezpośredniego docierania z informacja o wszystkich utrudnieniach do mediów.

 

System ten, oparty o komunikację elektroniczną działa i daje możliwość szybkiego dotarcia z informacjami do użytkowników dróg poprzez media. GDDKiA w kolejnych latach realizuje także następne nowatorskie rozwiązania takie jak patrole motocyklowe i wiele innych, w tym wspólne działania ze służbami nadzoru nad ruchem oraz ratunkowymi. W tym ostatnim przypadku to również wypracowane porozumienie ze Państwową Strażą Pożarną mówiące m.in. o przepływie informacji między służbami podczas akcji ratowniczej, co jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu działań ratowniczych.

 

Należy także przypomnieć, że kontrola mówi o wcześniejszych latach. Wtedy to nowe zapisy w umowach dotyczące bieżącego utrzymania czy też samego utrzymania zimowego były wdrażane, a na niektórych odcinkach dróg dopiero będzie zrealizowane. Stąd proces wdrożenia pełnego monitoringu w czasie rzeczywistym i możliwości natychmiastowego wpływu jest rozszerzany stopniowo wraz z zawieranymi, nowymi umowami utrzymaniowymi. Proces ujednolicania i wdrożenia systemów monitorowania prac wykonawców w czasie rzeczywistym i innych działań na całej sieci ma zakończyć się nie później niż do 2025, czyli wybudowania dróg zgodnie z PBDK.

 

Z kolei odnosząc się bezpośrednio do wniosku NIK nr 3 do GDDKiA mówiącego o rozważeniu „potrzeby opracowania projektu zasad oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia prac remontowych i utrzymaniowych na drogach szybkiego ruchu w porze nocnej oraz przedstawienia go ministrowi właściwemu ds. transportu”, GDDKiA od lat stosuje takowe systemowe rozwiązania. Stąd powyższy wniosek był zrealizowany kilka lat wcześniej niż rozpoczęto kontrolę. GDDKiA w ramach wypracowanych w praktyce i wdrożonych procedur od wielu lat ma jasno określony zakres obligatoryjnego oznakowania prowadzonych robót i czynności  na drogach krajowych, w tym klasy A i S, tj. autostradach i drach ekspresowych.

 

Aktualnym, modernizującym poprzednie dokumenty jest zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30 lipca 2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. Należy też dodać, że w dokumencie jednolitym wystąpienia pokontrolnego NIK nie znajduje się takiego wniosku.