viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Roboty geologiczne na odcinku S19 Miejsce Piastowe – Dukla

08-05-2019

Na odcinku przyszłej drogi ekspresowej S19 od Miejsca Piastowego do Dukli (dł. 10,4 km) trwają roboty geologiczne. Obecnie wykonywane są sondowania sprawdzające i wiercenia. 

Umowę na opracowanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od Miejsca Piastowego do Dukli podpisano 1 marca 2018 r. Wykonawcą prac o wartości 4,5 mln zł jest firma IVIA S.A. Planowana data odbioru KP to grudzień br.

 

W ramach w/w umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. do wykonania badań geologicznych i hydrogeologicznych, które są niezbędne do prawidłowego rozpoznania podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję oraz wystarczające do zaprojektowania planowanych obiektów budowlanych (otwory badawcze, sondowania sprawdzające, kolumny inklinometryczne i piezometry).

 

Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania pełnego rozpoznania geologicznego oraz wykonania projektu zabezpieczenia osuwisk występujących na trasie przyszłej S19 i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Prawidłowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża gruntowego jest niezwykle istotne, gdyż opracowania, które sporządzane są w oparciu o wykonane rozpoznanie geologiczne, tj. zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz zatwierdzona dokumentacja hydrogeologiczna stanowić będą jedną z podstaw realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

 

Podstawą wykonania prac geologicznych jest zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno–inżynierskiej i projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej. W w/w projektach robót geologicznych zaprojektowano taki zakres ilościowy i jakościowy badań, aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia wszystkich obiektów budowlanych.

 

Bezpośredni dozór nad pracami geologicznymi prowadzony jest przez uprawnionych geologów dozoru, którzy podejmują decyzje o technologii i ostatecznej głębokości wiercenia, liczbie i metodzie pobierania próbek gruntów, sposobie likwidacji otworu.

 

Warto przypomnieć, że prace koncepcyjne trwają na całym przebiegu przyszłej drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa (dł. 85,2 km). Dla odcinka w. Rzeszów Południe – Babica 30 kwietnia br. Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przyjął Koncepcję Programową dla budowy tego odcinka S19. Dokumentacja opracowywana jest także dla zadań:

S19 w. Babica - w. Domaradz

Wykonawca dokumentacji KP: Promost Consulting + IRP + Geotech

Data planowana odbioru KP: 06.2020

 

S19 w. Domaradz – w. Miejsce Piastowe

Wykonawca dokumentacji KP: IVIA

Data planowana odbioru KP: 02.2020

 

S19 w. Dukla – Barwinek (granica państwa)

Wykonawca KP: Multiconsult Polska

Data planowana odbioru KP: 04.2020

 

Kalendarium:

1. Nazwa zadania: Wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Babica – Barwinek (granica państwa) wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi z podziałem na zadania, w tym:

Zadanie 3: Węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – Węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,40 km (km ok.: 67,80 – 78,20)

2. Data wszczęcia postępowania: 24 kwietnia 2017 r.

3. Otwarcie ofert: 7 lipca 2017 r. (14 ofert; kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu: 4 674 000,00; ceny ofert mieściły się w granicach: 4 058 763,84 – 7 348 092,57 zł; kryteria oceny ofert: cena i kryteria pozacenowe - termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego)

4. Wybór najkorzystniejszej oferty: 5 lutego 2018 r. – IVIA S.A. za cenę 4 464 900,00 zł

5. Umowa z IVIA S.A. podpisana 1 marca 2018 r.