viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAAktualności

By jak najsprawniej poprowadzić inwestycję

30-05-2019
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad kontynuuje współpracę z podmiotami pracującymi przy realizacji kontraktów. Po wiosennym spotkaniu z branżą wykonawczą teraz zaprosiliśmy do stołu przedstawicieli podmiotów zarządzających kontraktami lub pełniących obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego. Celem rozmów było omówienie kluczowych zagadnień dotyczących realizowanych kontraktów.

- Jestem zwolennikiem wyprzedzania pewnych działań na kontraktach niż szukania rozwiązań dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy i skupiać na gaszeniu pożarów - mówił podczas spotkania p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, które w imieniu i na zlecenie GDDKiA zarządzają i nadzorują realizowane kontrakty. Spotkanie miało charakter dialogu, gdzie przedstawiciele GDDKiA po omówieniu poszczególnych kwestii, tj.: przetargi na dokumentację, prawa i obowiązki inżyniera kontraktu w procesie inwestycyjnym, zakres realizacji zadań, priorytety GDDKiA na 2019 r., terminy realizacji planu na 2019 r., relacje konsultant-zamawiający i ich rola w procesie inwestycyjnym, zmiany w Prawie zamówień publicznych, a zarządzanie głównym kontraktem, polecenie zmiany, roszczenia. Przedstawiciele GDDKiA uczestniczyli w dyskusji z gośćmi zgłaszającymi postulaty i przedstawiającymi swoje doświadczenia z poziomu bezpośrednich działań w ramach zarządzania zadaniami inwestycyjnymi.

 

 

Jakość pracy konsultantów przekłada się na realizację kontraktów

 

Inżynier kontraktu jest uczestnikiem procesu budowlanego, a dokładniej mówiąc jest zespołem specjalistów, ponieważ zakres działań inżyniera kontraktu w praktyce wyklucza jednoosobowe sprawowanie tej funkcji. Przysługujące mu prawa i obowiązki są związane z tymi, jakie posiadają osoby samodzielnie sprawujące funkcje techniczne w budownictwie, w szczególności z obowiązkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Funkcja inżyniera kontraktu opiera się na międzynarodowych ujednoliconych warunkach kontraktowych FIDIC. Podstawowymi obowiązkami inżyniera kontraktu są: nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności (większość projektów w ramach których zatrudniany jest inżynier kontraktu to inwestycje współfinansowane z funduszy UE).

 

Dyskusja miała na celu wypracowanie jednolitego podejścia w obszarze zarządzania kontraktami, tak aby w jak najlepszym stopniu zapewnić efektywne ich prowadzenie, podejmowanie decyzji i rozwiazywanie problemów na budowach, aby cel jakim jest ukończenie budowy był celem nadrzędnym. Kierownictwo GDDKiA zwróciło się do uczestników spotkania z prośbą o to, aby jak najwcześniej sygnalizowali problemy powstające podczas realizacji inwestycji, a nie odwlekali w czasie rozwiązywanie problemów. Takie podejście ułatwia znalezienie konsensusu i w porę zaradzenie powstałym perturbacjom. Podkreślono, aby możliwe duży nacisk był kładziony na minimalizowanie ryzyk, które mogą powodować odstępstwa od założeń czasowo-finansowych, które są kluczowymi determinantami zrealizowania rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

 

 

Inżynier Kontraktu sumiennym i decyzyjnym doradcą

 

Przedstawiciele GDDKiA podkreśli, że jakość pracy inżynierów kontraktu i ich zespołów przekłada się bezpośrednio na czas rozpatrywania roszczeń, wydawania poleceń zmian czy też rozliczania płatności na kontrakcie, płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców. Podkreślaliśmy rolę konsultanta, który ma działać jako sumienny doradca (osoba decyzyjna w sprawach kontraktowych), we współpracy i na rzecz GDDKiA, w okresie realizacji usługi. Działania podejmowane przez konsultantów powinny być zgodne z przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie.

 

Po szczegółowym przeanalizowaniu postulatów środowiska konsultantów oraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o faktycznym przyjęciu do stosowania przez te podmioty wytycznych przekazanych przez GDDKiA, przeprowadzimy kolejne spotkanie jesienią 2019 roku.