viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Traktujemy wszystkich wykonawców jednakowo

12-07-2019

Mamy jasno określone zasady współpracy, te same narzędzia wspierające i jednakowe konsekwencje wobec braku realizowania zapisów kontraktowych, w tym wstrzymywania lub nierealizowania robót budowlanych oraz braku regulowania płatności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Stosujemy równe zasady dla wszystkich generalnych wykonawców, z którymi zostały zawarte kontrakty, w ramach ówcześnie obowiązujących ram ustawowych i umownych. Rozmawiamy z każdym wykonawcą, który deklaruje chęć współpracy i rozwiazywania problemów na budowach w ramach i na zasadach, na jakie pozwalają nam powszechnie obowiązujące przepisy oraz wiążące nas umowy.

Elastyczność GDDKiA dla rozwoju dróg

 

W swoich działaniach jesteśmy elastyczni i konsekwentni. Wspieramy każdego wykonawcę realizującego zamówienie (zarówno samodzielnego, jak i działającego w konsorcjum), niezależnie od jego wielkości, pozycji rynkowej, liczby zawartych kontraktów czy obecnej kondycji finansowej. Wszystko to przy zachowaniu jasnych zasad poszanowania wzajemnych zobowiązań, mając na uwadze cel, jaki przyszło nam zrealizować, zapewniając ochronę interesu Skarbu Państwa, a więc całego społeczeństwa partycypującego w finasowaniu inwestycji. Współpracujemy i szukamy rozwiązań przewidzianych prawem i umową, które pozwolą sprawnie i z poszanowaniem publicznych środków zrealizować wszystkie inwestycje, dokładając należytej staranności i zaangażowania wszystkich odpowiedzialnych osób.

 

Budowa zaufania i partnerstwa na inwestycjach GDDKiA

By jak najsprawniej poprowadzić inwestycję

Z projektantami o przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych

 

Naszym fundamentalnym celem jest sprawna realizacja inwestycji. Właśnie dlatego stawiamy na decyzyjność i otwartość oraz zdolność do rozwiazywania problemów. Rozmawiamy z każdym wykonawcą, polskim i zagranicznym, realizującym jeden lub więcej kontraktów, niezależnie od ich wartości. W razie pojawienia się problemów, prosimy o niezwłoczny kontakt z kierownictwem właściwego terenowo oddziału lub centralą GDDKiA. Z doświadczenia wiemy, że wiele problemów można łatwo rozwiązać w początkowej ich fazie. Staje się to coraz trudniejsze, gdy problem narasta i tym samym ubywa narzędzi do jego rozwiązania.

Roszczenia kontraktowe (tzw. prawno-instytucjonalne, archeologiczne, pogodowe czy geologiczne), polecenia zmiany, uzgodnienia z gestorami sieci czy rozwiązania zamienne - umiejętne rozstrzyganie i finalizowanie tych kwestii stanowi jeden z kluczowych aspektów sprawnego realizowania inwestycji.

Przypomnijmy, że w realizacji jest ponad sto kontraktów, a kolejne są w fazie przetargu lub przygotowania. W każdym miesiącu ogłaszamy kolejne postępowania.

 

Najbliższe przetargi drogowe

 

Realizacja inwestycji i poszanowanie interesów obydwu stron…

 

GDDKiA troszcząc się o interes Skarbu Państwa, a więc i Podatnika, dba o odpowiednio płynny postęp prac, jak i realizację kontraktów przy zachowaniu jak najefektywniejszego rozliczenia finansowego. To z kolei wpływa na koszty inwestycji infrastrukturalnych i równolegle możliwość rozwoju firm realizujących zadania. Stąd postępowania przetargowe są nieograniczone, obwarowane wymaganiami i gwarancjami, a wykonawcy deklarują własne oferty. To wszystko wiąże się także z odpowiedzialnością za podpisane później kontrakty.

 

…także podwykonawców

 

Przy okazji warto przypomnieć, że we wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są dołączyć do każdego rozliczenia dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów trzecich o wypłaceniu wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia za odebrane roboty. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności na rzecz podwykonawców, usługodawców i dostawców. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podmiotu trzeciego, potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Na stronie internetowej GDDKiA uruchomiliśmy Serwis dla podwykonawców. Zebraliśmy tam najważniejsze informacje, które posłużą jako poradnik dla podmiotów współpracujących z generalnymi wykonawcami.

 

Nieprzestrzeganie umów wiąże się z konsekwencjami

 

Brak realizacji zadania i przedwczesne zakończenie współpracy ze zleceniobiorcą, wiąże się z dotkliwym konsekwencjami finansowymi szczególnie dla wykonawcy. Nakładane są zawarte w kontrakcie kary umowne, a więc te na które wcześniej zgadzają się obie strony umowy. Wykonawca odstępujący ze swojej winy w trakcie prac od realizacji zadania, zobowiązuje się tym samym do pokrycia koszów 10 proc. wartości kontraktu w ramach kar umownych oraz innych kosztów, jak np. tych związanych z brakiem należnych płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Odstąpienie od umowy jest dla nas ostatecznością. Wiąże się zwykle z potrzebą pilnego przygotowania nowego postępowania na wybór nowego wykonawcy, oraz dokładną inwentaryzacją placu budowy i zabezpieczeniem wykonanych już prac, mogących ulec zniszczeniu w trakcie trwania postępowania przetargowego.

Niezależnie od inwestycji o jakiej jest mowa, GDDKiA zawsze zmierza do zrealizowania zadania przy jak najwyższym poziomie jakości prac oraz przy jak najbardziej efektywnym rozliczeniu finansowym z pierwotnie wybranym wykonawcą. To z kolei przekłada się na szybszą realizację określonych zadań oraz zakończenie realizacji inwestycji w ramach założonego terminu.
Priorytetem dla nas jest realizacja zawartych z wykonawcami umów. Odstępowanie od nich jest ostatecznością i dzieje się tak wyłącznie, gdy wykonawcy nie pozostawiają nam wyboru – przez podejmowanie działania lub częściej zaniechania. Nie chcemy dodatkowych kosztów społecznych  wynikających z przedłużania czasu realizacji kontraktu za sprawą opieszałości wykonawcy lub z konieczności wyłonienia nowego wykonawcy i wydłużenia cyklu realizacji inwestycji. Jednocześnie nie możemy się godzić na „dofinansowanie wcześniej zawartych kontraktów”, poza przepisami obowiązującego prawa i zapisami umów według stanu na dzień ich zawarcia.

Dlatego też sięgamy po nowe rozwiązania przyspieszające udostępnianie kierowcom kolejnych odcinków dróg.

 

Energopol nie jest wyjątkiem

 

Podobnie jak w przypadku innych inwestycji, również na kontraktach realizowanych przez Energopol Szczecin, GDDKiA na bieżąco monitoruje sytuacje i postępy prac. Kierując się zrównoważonymi i transparentnymi zasadami już na początku roku spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Energopol Szczecin, wskazując sposoby rozwiązania pojawiających się problemów. Wielokrotne wizyty przedstawicieli firmy i konsultacje z GDDKiA, które trwają od kilku miesięcy, są naszym standardowym działaniem, mającym na celu dokończenie inwestycji przez wykonawców, w tym przypadku firmę Energopol Szczecin. Główne zastrzeżenia GDDKiA skupiają się na niskiej jakości dokumentów przedkładanych do rozliczenia wykonanych robót czy dostarczonych materiałów budowlanych. Ich niekompletności i niejednoznaczność powoduje, że procedura wypłaty wynagrodzenia przedłuża się, co nie jest korzystne dla żadnej ze stron. Poprawa jakości i dbałość o kompletność dokumentacji sprawi, że środki finansowe będą mogły być na bieżąco, bez zbędnej zwłoki przekazywane Wykonawcy. Ta zasada ma zastosowanie do wszystkich wykonawców świadczących usługi na rzecz GDDKiA, bez wyjątków.

 

Kierujmy się zasadą: Razem możemy więcej, problemy rozwiązujmy wspólnie!