viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Informacja o wymogach formalno-prawnych dotyczących umieszczania reklam przy drogach krajowych

26-08-2019
.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i do Senatu, których termin został wyznaczony na 13.10.2019 r., Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad uprzejmie przypomina o wymogach formalnych i prawnych umieszczania reklam (w tym reklam wyborczych) w granicach pasów drogowych i na obszarze przyległym do dróg krajowych (mapa z przebiegiem sieci dróg krajowych na terenie woj. świętokrzyskiego jest zamieszczona na stronie internetowej Oddziału Kielce GDDKiA - www.gddkia.gov.pl).

Umieszczenie reklam w pasie drogowym i jego sąsiedztwie regulują następujące przepisy:  

- art. 39 ust. 1 pkt. 5 , art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach  publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2068 – ze zm.),

- art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 – ze zm.).

Mając na uwadze obowiązujące orzecznictwo sądowo-administracyjne, wskazuje się, „że nie ma żadnego dającego się racjonalnie uzasadnić powodu, aby materiał wyborczy, jako nośnik informacji wizualnej, znajdujący się w polu użytkowników drogi (i w pasie drogowym) traktowany był odmiennie niż inne nośniki informacji  wizualnej znajdujące się w polu widzenia użytkowników drogi (i w pasie drogowym), niewyłączone wprost przez ustawodawcę”. (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt II GSK 728/09). Również „fakt, że art. 109 § 1 Kodeksu wyborczego definiuje materiał wyborczy – jako  każdy pochodzący od Komitetu Wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek  z zarządzonymi wyborami – nie znaczy, że materiału tego nie można uznać za reklamę w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych”. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca 2017 r., sygn. akt II GSK 2937/15). Według przepisów reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Zatem, w celu umieszczenia reklam  (typu materiały wyborcze umieszczane w pasie drogowym dróg krajowych), konieczne jest uzyskanie na podstawie ustawy o drogach publicznych zezwolenia zarządcy drogi wydanego w drodze decyzji administracyjnej z naliczeniem opłaty za zajęcie pasa drogowego. W przypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie plakatu wyborczego, zarządca drogi jest zobowiązany, na podstawie ustawy o drogach publicznych, wymierzyć karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

Reklama (w tym plakat wyborczy) nie jest użytecznie związana z ruchem drogowym i nie należy do elementów infrastruktury drogowej,  zatem jej umieszczenie w pasie drogowym jest uzależnione od stanowiska zarządcy drogi w formie decyzji. 

Podkreślenia wymaga, że istotą reklamy jest przyciągnięcie uwagi Kierujących pojazdami, co w konsekwencji jej umieszczenia w pasie drogowym bądź na terenie przyległym do drogi  ma istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Chwilowe rozproszenie uwagi kierujących pojazdami przez tablice reklamowe (w tym plakaty wyborcze), może być jednym z wielu powodów zaistnienia zdarzenia drogowego (kolizji bądź wypadku).

Natomiast, na terenach przyległych do pasów drogowych dróg, zarządca drogi uzgadnia odległość usytuowania tablicy reklamowej od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi.  Przepis art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068  – ze zm.) określa  minimalne odległości m.in. tablic reklamowych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, w sposób następujący:

1.  dla dróg krajowych ogólnodostępnych:

  • w terenie zabudowy – 10 m,
  • poza terenem   zabudowy  - 25 m;

2. dla dróg o ograniczonej dostępności - dróg ekspresowych:

  • na terenie zabudowy – 20 m,
  • poza terenem zabudowy – 40 m.

Ponadto, za terenach przyległych do pasa drogowego dróg krajowych nie należy sytuować reklam w obrębie skrzyżowań dróg i zjazdów, ze względu na zapewnienie pola widoczności uczestnikom ruchu.

Ze względów formalnych  Zainteresowani winni wnieść wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, adres do korespondencji: Oddział w Kielcach, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45 o uzgodnienie usytuowania reklamy na terenie przyległym do pasa drogowego drogi krajowej wraz z niezbędnymi dokumentami. Druk wniosku wraz z informacją RODO dostępny jest na stronie internetowej GDDKiA (na pasku przesuwnym,  w ikonie  – prostokąt z zagiętym rogiem).

Ponadto przypomina się, że wygląd tablic reklamowych winien spełniać wymagania art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r.  –  Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 – ze zm.). Tablice reklamowe nie mogą: zawierać elementów odblaskowych, powodować oślepienia  kierujących pojazdami oraz wprowadzać w błąd uczestników ruchu (kolorystyka tablic winna być inna aniżeli znajdująca się na znakach drogowych).