viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Rusza przetarg na kolejne kilometry A18

03-09-2019

Dokumentacja przetargowa została wczoraj skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, natomiast ogłoszenie o przetargu ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Przetarg dotyczy odcinka od granicy państwa w Olszynie do węzła Żary Zachód. Na oferty czekamy do 10 października br.

Co w ramach zamówienia

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektowanie i rozbudowę drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule Projektuj i Buduj.

 

Wcześniej bez rozstrzygnięcia stąd nowe podejście GDDKiA 

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50% i postępowanie było unieważniane. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, podjęliśmy decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

 

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne takie jak m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego. Dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe zakończenie kontraktu z uzyskaniem decyzji na użytkowanie i oddaniem drogi do ruchu. W efekcie ma to doprowadzić do uzyskania ofert mieszczących się w kosztorysie.

 

40 miesięcy na realizację

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

 

Szczegółowy zakres zadania

Na odcinku „0” należy wykonać rozbudowę obu jezdni (południowej i północnej) do parametrów autostrady wraz z rozbudową węzła Olszyna. Na odcinku „1”, należy wykonać jedynie rozbudowę jezdni południowej.

 

Zakres zadań obejmuje zaprojektowanie i wykonanie w szczególności następujących robót:

 1. rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (0,5 m za dylatacją obiektu mostowego nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 wraz z węzłem Olszyna, w tym dobudowa pasów włączania i wyłączania w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A;
 2. zamknięcie istniejącego zjazdu / wjazdu bezpośrednio na drogę krajową nr 18 w km około 0,410 wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów i zapewnienie dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez pas technologiczny;
 3. zamknięcie istniejących zjazdów / wjazdów (wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów), które komunikowały teren byłego przejścia granicznego bezpośrednio do drogi krajowej nr 18 i stanowiły włączenie dróg powiatowych 1431F oraz 1432F do drogi krajowej nr 18.  Teren ten w stanie istniejącym ma również dostęp do DK 18 poprzez zjazdy publiczne na drogę powiatową nr 1108F i 1109F;
 4. przebudowę istniejących węzłów drogowych Olszyna i Żary Zachód (Królów)
 5. przełożenie drogi powiatowej nr 1108F i 1109F wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu w km 0,675 nad DK18 i budową nowego w km 0,713,  pod kątem prostym do trasy głównej autostrady A18;
 6. skomunikowanie byłego przejścia granicznego za pomocą projektowanych dwóch rond przewidzianych do realizacji w miejscu istniejących skrzyżowań skanalizowanych wraz z niezbędną przebudową dróg powiatowych 1431F oraz 1432F;
 7. komunikację pieszą terenów położonych po obu stronach autostrady poprzez budowę dojść (schody, pochylnie) do obiektu nad planowaną A18 w km 0,713 oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej na długości niezbędnej przebudowy;
 8. budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy trasy głównej autostrady A18 i drogi powiatowej DP nr 1108F, 1109F, wiaduktu drogowego m.in.: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania odwodnienia;
 9. rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej dla łącznic węzła Olszyna (wyprowadzenie kanalizacji poza pasy ruchu);
 10. budowę w obrębie węzła Olszyna rozwiązań umożliwiających m.in. Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej prowadzenie po obu stronach pasa autostradowego czasowych kontroli. Należy zastosować odpowiednie rozwiązania projektowe w porozumieniu z ww. służbami i w myśl dotychczasowych uzgodnień z Zamawiającym;
 11. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych kolidujących z zakresem linii rozgraniczających projektowanego drogowego pasa autostradowego w tym m.in: wyburzenie budynku zlokalizowanego na działce nr 1164/5, obręb Jeziory Wysokie, gmina Brody (zwanego również budynkiem Straży Granicznej) i budynku zlokalizowanego na działce nr ewid. 213/7 gmina Trzebiel obręb Olszyna;
 12. rozbiórkę istniejącego oświetlenia na moście na rzece Nysa Łużycka na terenie Niemiec (lamp przed obiektem, długość odcinka 64 m i 4 latarnie);
 13. budowę przejścia nad autostradą dla dużych zwierząt
 14. rozbiórkę obiektów inżynierskich WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8
 15. budowę obiektów inżynierskich PZ-2a, WA-5, WA-6, WA-7 i WA-8
 16. budowę przejazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę;
 17. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych;
 18. budowę oświetlenia drogowego w technologii LED oraz infrastruktury dla zasilania w energię elektryczną oświetlenia i innych urządzeń zlokalizowanych w ciągu autostrady w szczególności w obrębie węzłów i MOP;
 19. budowę pasa technologicznego;
 20. budowę kanału technologicznego;
 21. budowę urządzeń BRD: oznakowanie autostrady i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, ekrany akustyczne i ogrodzenie autostrady; (obecnie Zamawiający zlecił opracowanie zmiany decyzji ZRiD 22/10 z dnia 06 grudnia 2011 roku w zakresie skrócenia ilości ekranów akustycznych)
 22. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów po rozbiórkach a także zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 23. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 24. wznowienie/ustalenie/wyznaczenie granic pasów drogowych dróg objętych inwestycją, znajdujących się w istniejących i nowoprojektowanych liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 25. opracowanie Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem wraz z budową Systemu Zarządzania Ruchem w obrębie węzła Olszyna;
 26. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.
 27. Wykonanie systemu referencyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (w szczególności w przypadku konieczności demontażu istniejącego oznakowania punktu referencyjnego, należy uwzględnić jego odtworzenie)

 

 

Kalendarium A18 – II etap

 • 1996 r. - powstała Koncepcja Programowa,
 • w 1998 r. uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
  • 2006 r. - zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej  (projekt budowlany, projekt wykonawczy).
  • 18.10.2007 r. - złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
  • w dniu 08.09.2008 r. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
  • w dniu 29.09.2008r.  uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale w dniu 15.10.2008r. GDDKiA O/ZG złożyła odwołanie od tej decyzji. W dniu 27.02.2009r. uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKIA i zmieniającą w/w decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 w dniu 10.05.2010r. złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
  • w dniu 29.07.2010r.  uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
  • w dniu 06.12.2011r. wydana została decyzja ZRID.