viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2019

Droga S10 w województwie kujawsko-pomorskim

06-09-2019
Planując nowe drogi, uwzględniamy szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi szybkiego ruchu, a nie tylko jej fragmentów. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S10, która będzie przebiegać przez cztery województwa - od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do województwa mazowieckiego.

Województwo kujawsko - pomorskie

 

S10 Wyrzysk - Bydgoszcz

 

26 czerwca 2018 r. podpisano umowę na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Wyrzysk-Bydgoszcz. Dla tego odcinka przygotowano do tej pory Studium Korytarzowe, będące elementem wyjściowym do opracowania STEŚ, które umożliwia uściślenie zakresu rzeczowego inwestycji i służy do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Parametry techniczne:

Długość projektowanego odcinka: ok. 40 km,

Liczba pasów ruchu: 2x2,

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

Prędkość projektowa - 120 km/h,

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

 

Zakończyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin znajdujących się na trasie projektowanej drogi ekspresowej S10 odcinek Wyrzysk-Bydgoszcz. Spotkania odbyły się w gminach Sicienko, Nakło i Sadki. Podczas spotkań mieszkańcy zostali zapoznani z zaprojektowanymi wariantami przebiegu drogi S10 wraz z obsługą komunikacyjną terenu przyległego. Przekazaliśmy ankiety, w których mieszkańcy mogli wyrazić opinie na temat preferencji dotyczących przebiegu drogi, jak również zgłosić uwagi i wnioski dotyczące proponowanych rozwiązań projektowych.

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - II połowa 2020 r.

 

S10 Bydgoszcz - Toruń

 

28 listopada 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń.

 

31 stycznia 2019 r. w ramach procedury mającej na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tego odcinka S10 złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Raport Oddziaływania na Środowisko z wnioskiem o kontynuowanie procedury i wydanie DŚU. GDDKiA rekomenduje przebieg zasadniczej części drogi ekspresowej według wariantu zlokalizowanego na południe od istniejącej drogi krajowej nr 10. Zadanie na tym etapie obejmuje również uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka drogi krajowej nr 25 od węzła Bydgoszcz Południe do miejscowości Brzoza.

Planowany termin uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przełom 2019 i 2020 r.

 

Parametry techniczne

Długość projektowanego odcinka: ok. 50 km,

Liczba pasów ruchu: 2x2 (docelowo 2x3),

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

Prędkość projektowa - 120 km/h,

Wykonawca: Mosty Katowice Sp. z o.o.

 

S10 Bydgoszcz - Toruń a formuła PPP

 

Odcinek S10 Bydgoszcz - Toruń już w 2018 r. decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jako jeden z czterech projektów drogowych, został skierowany do szczegółowych analiz pod kątem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

 

Umowa z partnerem prywatnym będzie umową długoterminową, zawartą na okres 30 lat. Swoim zakresem będzie obejmowała projektowanie oraz budowę drogi ekspresowej, zorganizowanie finansowania inwestycji oraz utrzymanie i zapewnienie dostępności drogi w okresie obowiązywania umowy. Partner prywatny zostanie wybrany na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie dialogu konkurencyjnego, między innymi z uwagi na konieczność przedyskutowania z partnerami prywatnymi kwestii wrażliwych z punktu widzenia zapewnienia komercyjnego finansowania tego przedsięwzięcia. Stronami umowy o PPP będą Skarb Państwa, reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcę dróg krajowych, realizującego budżet państwa w zakresie dróg krajowych (art. 18 ust 1 ustawy o drogach publicznych), oraz partner prywatny.

 

Warunkiem uruchomienia postępowań przetargowych dla przedmiotowej inwestycji jest zabezpieczenie finansowania i uzyskanie zgody Ministra Finansów. Na samym jednak wstępie, aby przekazać tę inwestycję do realizacji w trybie PPP, niezbędne jest uzyskanie decyzji Europejskiego Urzędu Statystycznego - Eurostat - o pozabilansowym ujęciu projektu, tj. niezaliczaniu projektu do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W tym celu dokonano odpowiedniej alokacji ryzyka: partnerowi prywatnemu zostały przypisane ryzyka projektowania, budowy, utrzymania, dostępności drogi oraz pozyskanie finansowania, natomiast strona publiczna ponosi m.in. ryzyko nabycia nieruchomości, zmiany prawa oraz ryzyko popytu. Jako formę wynagrodzenia dla partnera prywatnego przewidziano opłatę za dostępność.

 

S10 Toruń - Warszawa

 

GDDKiA po roku intensywnej pracy ekspertów przedstawiła wypracowane warianty korytarzy przebiegu nowej trasy S10 łączącej się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Analizując sytuację komunikacyjną widzimy ogromną potrzebę nowych rozwiązań drogowych, które usprawnią nie tylko ruch tranzytowy w centralnej Polsce, ale będą też oddziaływać na przemieszczanie się pojazdów na całej sieci dróg krajowych i autostrad..

 

Szczegóły dotyczące drogi ekspresowej S10 w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolsklim i mazowieckim znajdziecie Państwo  poniżej:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34875/S10-ze-Szczecina-do-Warszawy